MAGYAROK

1857389
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
381
452
2205
1843302
35083
27504
1857389

Te IP-címed: 3.226.122.74
2020-02-26 22:41

Dánia

Ungarsk litteratur og de gamle danske ballader

2016. január 20. szerda, 20:52
Írta: Laszlo GERGYE

 

 

Laszlo GERGYE

 

 

UNGARSK LITTERATUR OG DE GAMLE DANSKE BALLADER

 

 

 

På grund af den store geografiske afstand og de sproglige frorhindringer, er direkte påviselige sammenhænge mellem ungarsk og dansk litteratur sjældne. Derfor er de analyser, der sammenligner ungarsk og dansk litteratur som regel mere af typologisk art: deres angrebsvinkels temaer, motiver og strukturer bygger på sammenligning. Forskning i sådanne ting har indtil nu tjent til megen interessant viden, men temavalgets vilkårlighed har altid været ganske svær at begrunde: Hvorfor sammenligner vi lige præcis en slags problemstilling med en anden slags problemstilling? Der kan ikke være nogen tvivl om parallellerne mellem organiske relationer og indre processer, hvis man tænker påden genetiske metode, eftersom berettigelsen af en sådan parallellisering på forhånd gør det valgte stofs natur ubestrideligt. På sidst nævnte er et godt eksempel János Arany (1817-1882), en af Ungarns fremtrædende skikkelser indenfor poesien i det 19. Århundrede, som skrev om de gamle danske ballader. Med sin artikel viser Arany ikke kun en overordentlig omfattende velorienterethed inden for verdenslitteraturen, den tjener også ti lat vise den måske lidt overraskende kendgerning, at han tillægger de nordiske folks kultur afgørende betydning for sit egen litteraturprograms affattelse.

 

De gamle danske ballader og det manglende ungarske helteepos
 
Artiklen udkom i 1861 med titlen Régi dán balladák (Gamle danske ballader) i János Aranys eget tidskrift Szépirodalmi Figyelő. Udgivelsen af en dansk balladesamling i tre bind på engelsk (Ancient Danish Ballads, translated from the originals by R. C. Alexander Prior M. D. I-III. vol. Williams and Nordgate, London – Edinburgh, 1860) gav anledning til hans affatning. Arany havde læst en beskrivelse af dette værk i et engelsk tidskrift (Athenaeum, udgivet i London) fra perioden. János Arany reflekterer i sin artikel over den engelske kritikers anmeldelse, men dets indhold ser han hele vejen igennem fra ungarsk litteraturs synsvinkel. Arany påpeger, at den første indsamler af danske folkeballader var en præst, litterat og historieskriver ved navn Anders Sørensen Vedel, som i 1591 udgav sit arbejde Ét hundrede udvalgte danske Viser om allehaande mærkelige Krigsbedrifter og andre Eventyr under det mere kendte navn Hundredvisebogen. Bindet var ikke kun i Danmark, men i hele Europa, den første middelalderlige folkeballade samling. Den danske konges hof betragtede Vedels foretagende som en national sag. Den danske konge Frederik d. II.s  (1559-1588) hustru, dronning Sophia støttede personligt balladernes udgivelse.  Senere, i 1695, udgav Peder Pedersen Syv påny Vedels basistekster, supleret med hundrede nyere ballader (Et hundrede udvalgte danske Viser om allehaande mærkelige Krigsbedrift og anden sælsom Eventyr … Forøget med andre Hundrede Viser om danske Konger, Kæmper og andre). Den nyere publikation, der tjente som basis for oversættelsen af Alexander Prior, var under tilsyn af en kongelig udnavnt fagkomité efter aftale med den danske regering, og senere blev den organiseret som offentlig medie af Svend Grundtvig (1824-1883).

 

     Efter ovenstående korte skitse af danske balladers udgivelsehistorie kommer Arany ind på beskrivelsen af Ungarns situation. Sørgeligt nok kom hant il den konklusion, at ungarsk litteratur, hverken i det 16. Århundrede eller i de senere århundreder disponerer over en det 16. Århundrede eller i de senere århundreder disponerer over en lignende samling. Der er ingen historiske minder skrevet påvers, ingen heltepos eller nationale eposer. Hvor mon vores fortids minder er forsvunden hen fra vores nations bevidsthed? Denne problemformulering styrede Aranys opmærksomhed mod et af hans litterære programs vigtigste punkter. I anden halvdel af det 19. Århundrede opstod der, med den nationale bevidstheds styrkelse, et stigende behov blandt centraleuropæiske folk for det savnede nationale epos etablering. Det var heller ikke anderledes i Ungarn, hvor den almindelige litterære forventning blandt litterater var en afhandling som denne fra János Arany. Arany så i de nordiske folk et eksempel på, at de kommende digtere af national epos ud over at konstruere ville overveje kunsten at rekonstruere. Hos finnerne kom Elias Lönnrot (1802-1884) i besiddelse af Kalevala værket udelukkende ved hjælp af folkets sproglige meddelelser, selv fastsatte han bare sangenes rækkefølge, værkets opbygning. Arany troede hårdnakket på, at det ungarske folk også engang havde haft helteepos. Det beviser de historiske krøniker, der er på digterisk facon og har formede enkeltheder, og som med bedste overbevisning oven i købet kan placeres ved siden af de nordiske ballader. Arany så sig i stand ti lat gentage Lönnrots præstation. En alvorlig fare for foretagendets succes var, om han kunne komme i besiddelse af et sådan nationalt, efter hukommelsen spillevende, sprogligt værk, som Vedel allerede i det 16. århundrede  kunne fastsætte med hensyn til danskerne. Hvis der imellem de forsvundne ungarske folkeballader havde eksisteret et værk med kvalitet og omfang som Vedels, ville det helteepos, han troede på eksisterede, langt nemmere kunne have fundet troværdighed også. Med hensyn til Csaba-trilogien brugte han i sidste ende kun ti lat skrive Buda halála (Budas død) i 1863. For at bevare illusionen om ægthed, var han tvunget ti lat finde en konstig løsning: Fra den tyske Nibelung-sagnkreds overtog han emner vedrørende ungarske motivforbindelser. Ved skrivning af Csaba-trilogien og dele af Toldi-trilogiens oplevede sværheder blev Aranys forundring over det heldige danske folk blot intensiveret, det viste sig at have været en af de mest litterært udviklede kulturer i området, da selv englændernes først lignende udgivede værk Samuel Pepys’ (1633-1703) berømte balladesamling først fremkom i det 17. århundrede. Vedels robuste arbejde blev altså ikke regnet sti der var værd at følge, på hvilke litteraturen kan baseres, var fjerne, lille Danmarks. Hans tankeform illustrerer udmærket, at klassicismen og romantikken kunne leve side om side i hele det 19. århundrede. Ferenc Kazinczy der voksede op i Johann Joachim Winckelmanns (1717-1768) neoklassicisme, begejstredes ligeledes over Ossian sangene, som opnåede vid udbredelse før romantikken, og det studie om de danske ballader, som János Arany havde skrevet, forstærkede yderligere den romantiske holdning. Den lærde præst Anders Sørensen Vedel, som samlede balladerne sammen, dronning Sophia, der var fri for al magtarrogance og som personligt støttede balladernes udgivelse, de gamle danske husskikke og danskernes kvindesyn, blev regnet for præcis sådanne elementer, der passede fortræffeligt ind i Aranys forestilling om en demokratisk nation. János Arany, der skrev Buda halála (Budas død), drømte om et samfund, hvor kongen blot er førstemanden mellem ligemænd, og styrer en nation, hvor dets opretholdende kraft ikke er adelsmænd, der er født til dette privelegium, men derimod skriftkyndige præster som Vedel, kultiverede mennesker, adelige i åndelig intellekt. Studiet henviser til ligheden mellem det nordtyske samfunds struktur og danske regioners (der i lige høj grad historiemæssigt og geografisk er tæt på Nordtyskland) samfundsetablering. Det daværende endnu stærkere bonde/adelige tyske og danske samfund var åbenbart ikke ret langt fra Aranys patriotiske forestillinger: i denne forbindelse er det måske nok at bevarede håndskrevne værker viser kvindelige pennestrøg, men også p.g.a. de fortalte historiers personlige synsvinkel. De danske ballader mangler fuldstændig en sådan kvindeforgudelse, som er karakteristisk for troubadourliraen, skrevet af de folk, der voksede op i den sydlige ridderkultur. Efter en tilhænger af ovennævnte teoris mening vil kvinder formidle fremhævelsen af det jordnære, kone og vejleder rollen, fremfor kvinders skønheds forgudelse som en mandlig forfatter ville gøre det. Priors engelske kritiker finder ikke denne argumentation overbevisende. Først og fremmest nævner han de europæiske folks mentale forskelle, men endnu vigtigere finder han det, at balladerne fuldstændig mangler kvindelige følelser. Magtens fortryllelse, vildskab og handlekraft kan næppe nænes som kvindeligt, ligegyldigt hvor i samfundsudviklingen vier. Kritikeren er heller ikke enig med Alexander Prior i, at eftersom mange danske ballader påfaldende ligner visse af engelske og skotske ballader, stammer alle disse digte fra en fælles kilde, fra de urgamle tider da de nordlige folk bestod af et ensartet folkeslag. I desse debatter tager Arany ikke stilling til fordel for den ene part, men han beskriver objektivt de forskellige standpunkter. I János Aranys mindre kendte og sjældent citerede artikel afviser ham levende, at det er omsonst at prøve at søge efter direkte vekselvirkning mellem ungarsk og de nordlige folks litteratur. Selvom Arany havde stor viden om Europas dominerende nationers litteratur, mente han, at den burde yderligere udviddes, på grund af det lærde samfundslags stive afstandstagende attitude uddøde folkets mundtlige, levende historiesagn langsomt, og det simple menneskes orale meddelelsesform begrænsede sig mere og mer etil at besynge den individuelle følelsesverden. Den politiske og samfundsmæssige situations udvikling bidrog også til dette. Mens kongen selv engagerede sig i den nationale kulturs sag i Danmark, førte magtkampe i Ungarn, under regering af Ulászló Jagello d.2. (1456-1516), bedre kendt som kong Dobzse László, til, at den uddannede samfundselite sank i anarki, hermed startede vendingen mod folks egen indre verden definitivt.

 

     I den sidste tredjedel af Aranys artikel beskriver han detaljerne i den litteraturhistoriske debat om de danske balladers forfattare. Alle er enige i, at balladerne oprindeligt var dansesange. I de lange vinteraftener samledes mænd og kvinder, dansede med hinanden i hånden uden akkompagnement, og sang med dyb indlevelse. Med kropsholdning og levende mimik anstrengte de sig for at udtrykke balladernes konstant skiftende betydning, som gennem sanglederens dirigering gav omkvædene forskellig betoning. I de nævnte oversættelser af de danske ballader, er han enig med Alexander Prior, Adam Gottlob Oehlenschläger og N. M. Petersen, som mener, at vi kan takke kvindelige forfattere for de største dele af balladerne. Dette er især interessant, fordi Arany virkelig godt kendte, og var meget interesseret i de antikke forfattere, herer det måske nok at henvise til hans glimrende Aristophanes oversættelser. Arany så alligevel er problem i, at den folkelige naivitet i litteraturen endda meget tidligt blev afløst af videnskabelig naivitet. Arany illustrerer dette fænomen med de urungarske historieskriveres eksempler. Det er tydeligt, at allerede Anonymus, Gesta Hungarorums forfatter, og Simon Kézai, der levede i anden halvdel af det 13. Århundrede, så ned på folkedigtningen. Vores historieskrivere skrev kun det ned i deres værker, som de gennem racionalisering så som bevisbart. Kézai så det f. eks. Som en total umulighed, at Lehel (?-955) skulle have kunnet slå kejser Otto d.1. (912-973) ihjel med sin kornet, efter han havde lidt nederlag i Augsburg slaget, eftersom en dødsdømt fanges hænder altid er bundne. Skrivningen løsrev sig altså meget tidligt fra de kun mundtligt levende, overtroiske folketraditioner, og sådan tørrede litteraturens altid livsgivende kilde ud. Efter Aranys mening blev problemet yderligere forøget af, at mytologien var kommet på mode p. g. a. de klassiske forfattere. Med undtagelse af Miklós Zrínyi (1620-1664) var de fleste af vores digteres værker underdanige efterligninger af Publius Naso Ovidius (43 f.Kr.-17 e.Kr). Kløften mellem det kultiverede mindretal og folket blev mindre, efter at Anders Sørensen Vedel aflejrede det danske folks litterære grundlag. Intet under, at hans præstation imponerede János Arany, der anstrengte sig for at etablere Ungarns nationale litteratur.

 

Den danske litteratur som mulig fremskridtsmodel
 
Før  Janos Aranys indtræden var der fortilfælde, der orienterede sig mod det nordlige folks kultur. Dette viser sig hovedsageligt i sidste halvdel af det 18. Århundrede manifesteret gennem Ossian-kulten. Den betydningfulde skikkelse János Batsányi (1763-1845) oversatte allerede i Ungarns oplysningtid fra de Ossianske-sange. Senere udgav tidens lederskikkelse, Ferenc Kazinczy (1759-1831) de Ossianske-sange. Blandt andre rettede P. H. Mallet (1730-1807) de kultiverede ungarske læseres opmærksomhed mod Ossian-sangenes betydningsfuldhed via sit værk Introduction a l’histoire de Danemarc, der udkom i 1755. Her formanedes det om, at det moderne Europa i virkeligheden ikke skal forstås gennem antikken, men derimod gennem kendskab til de nordiske folks liv. I 1756 blev de skandinaviske eddaer og sagaer udgivet, med dette blev vejen til studering af urpoesien åbnet. Med Thomas Percys (1729-1811) to værker (Reliques of Ancient English Poetry, 1756, Northern Antiquites or a description of the Danes, 1770) og James Macphersons (1736-1796) Ossian samlings hinanden efterfølgende værker (Fragments of Ancient Poetry Collected int he Highlands of Scotland, 1760, Fingal, an Ancient Epic  Poem in Six Books together with Several Other Poems composed by Ossian, the Son of Fingal, translated from the Galeic Language, 1762, The Works of Ossian, 1764-1766) toppede den tiltagande interesse. Arany kendte de ovennævnte værker, ligesom han åbenlyst ogsåhavde læst Johann Gottfried Herders (1744-1783) beræmte værk (Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker, 1771). Herder var begejstret over Ossian-sangene, og med romantisk æstetisk harmoni hyldede han ballade genrens betydningsfuldhed. Den tyske teoretiker skiller sig her åbent ud fra dem, der mener, den græske kultur og litteratur danner den eneste base for litteraturen, og fremhæver desuden, at balladen ud over den kristne åndelighed også udspringer ad de afbrudte, asymmetrisk foretrukne barbar episke traditioner, som falder langt fra den aristoteletiske litteraturopfattelses teorier. Den engelske kritik i Athenaeum følger åbent Herders tanker, når den udbreder sig om, at Danmark kunne skabe sig en national litteratur, netop fordi, at i Danmark kom den klassiske obligatoriske imitation af græsk-romersk litteratur aldrig påmode. I Danmark centrerede litteraturen sig om folkets ånds egne traditioner, ikke som i England, hvor den græsk-romerske klassicismes overdrevne stærke indtryk gjorde litteraturen ublodig og kraftesløs. Kritikens overskuelige metafor opstiller det således: Den danske litteratur er overfor den engelske, som Thors hammer over for en kårde. Efter János Aranys mening kæmpede ungarsk litteratur fra henvise til Aranys Toldi trilógia (Toldi trilogie). Første del af Toldi, der udkom i 1847, skildrer hvorledes den adeligt fødte, som reelt var bonde, kæmper mod sin storebror, den storagtige, afstandstagende György Toldi. Allerede anden del bringer imidlertid en autentisk løsning: i kongens hof kæmper Miklós en sejrrig duel imod den tjekkiske mester. På denne måde finder folkets søn vejen, der fører til samfundets oprejsning, og i fremtidens horisont fremkommer længslen efter, at bondestanden og adelen skal finde hinanden, de gamle danskeres nationale enheds vision blev i den grad misundt. Efter at have skrevet Toldi levede der igennem lang tid i Aranys sjæl det drømmeriske fremtidsbillede, og det danske eksempel forstærkede åbenbart blot denne anskuelse, at denne vej alene ogsåi ungarernes tilfælde, kan føre til samfundets oprejsning. Ved at træde ud af fascinationen af de græske-latinske klassikere, følte han med usædvanlig intuition, at de nordiske balladers enestående form og deres ualmindelige måde at tale påvar harmoni med det 19. Århundredes ungarske samfund, henholdsvis den ungarske litteraturs behov og opgave.

 

 

Copyright © 2016 Laszlo GERGYE, Budapest, Ungarn.

Alle rettigheter forbeholdes

 

Redaktionen kan kontaktes på Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

Dániai magyarok

2011. december 16. péntek, 11:17
Írta: Szöllősi Antal

 

SZÖLLŐSI  ANTAL  

 

 

DÁNIAI MAGYAROK

 

 

 

 

 

 

DÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETE 


 

Kezdjük a dániai magyarok történetét egy érdekes, magyar vonatkozású történettel.

 

TYRKER ÉS A VIKINGEK

A 900-as években több telepet alapítottak a vikingek a távoli Izland (jégföld) partjain. Egyikük, a gyilkosságért elítélt híres-hírhedt Vörös Erik volt, aki száműzetését nyugati felderítő utazásra használta fel. Az Izlandtól nyugatra megtalált szárazföldet ő nevezte el csalogatóan hangzó Grönlandnak (zöld földnek),hogy ezzel az ügyes elnevezéssel vonzóbbá tegye az odaköltözést fontolgatók számára, amelynek déli részén a 980-as években kolóniát alapított.

 

A viking szónak, amelyet Európában az északról érkező normannok (északi emberek) megjelölésére használtak, napjainkban is vitatott az eredete és jelentése, rusz vagy varég néven is ismertek. A vikingek skandináv származású kereskedők, hajósok és harcosok, akik 800 és 1100 között indultak rablóportyáikra vagy hódító hadjárataikra. Viking kereskedők a kor szokásainak megfelelően a vízi útat választották utazási útvonaluknak. Ezen az úton, amely Észtországon, Oroszországon, Etelközön át vezet, a Dnyeszteren hajózva érték el a Fekete-tengert; a Volgán át a Kaszpi-tengert is. Portékájukra a besenyők is szemet vetettek, s ezért a Dnyeper alsó folyásánál – a zavartalan kereskedelem biztosítására – katonai támaszpontokat létesítettek. A viking katona-kereskedők által biztosított út a kor legfontosabb kereskedelmi útvonala lehetett, mert északról ezen keresztül tudtak legegyszerűbben eljutni a mai Afganisztán területén lévő ezüstbányákhoz. Ez az ezüst jelentette a kalifa hatalmát és a virágzó kereskedelmi kapcsolatát Észak-Európával is. Ezt bizonyítja az a nagy mennyiségű ezüstpénz is, amelyet Stockholm közelében lévő Björkö szigetén találtak. A svéd vikingek ezen az úton kerülhettek kapcsolatba az etelközi magyarokkal is. Dnyeper és Dnyeszter közt lévő Berezán nevű helyiségben találták Oroszország egyetlen megmaradt runakövét, amely ékes bizonyítéka annak, hogy Etelközben svédek jártak. Björkö szigetén az ásatások során magyaros fejfedők, magyar nyílhegyek, balták és kardok kerültek elő. Köztudott, hogy a magyarok a kor egyik legjobb kardkovácsai voltak.

A svéd vikingek csereáruként a déli vidéken annyira áhított különféle prémeket, állatbőröket, mézet, viaszt, s az útközben fogott foglyokat adták el rabszolgának a kalifa birodalmában, az sem kizárt, hogy némelyeket magukkal hazahoztak. Talán nem sokkal 1000 előtt rabszolgaként kerülhetett Svédországba a magyar származású tárgyak mellett az ,,első magyar'' is, Tyrker.

A svéd hódítókat a kereskedelmi utak mentén élő szlávok varégoknak vagy rúszoknak nevezték. Politikai és katonaszerepüket még sokáig megőrizték, idővel azonban teljesen beolvadtak az őket körülvevő szláv népek tengerében.

Abban az időben Géza fejedelem és Szent István király szomszédaihoz hasonlóan nehéz fegyverzetűállandó elit sereggel rendelkeztek. Ez a sereg részben a svéd származású orosz-varég vitézekből állt. Elképzelhető, hogy Tyrker nem rabszolgaként került a vikingek közé, hanem amikor ezek a vitézek visszatértek Svédországba, magukkal csalták, vagy velük ment és később azokkal Izlandra és Észak-Amerikába is eljutott.

 

A Grönlandiak Mondája (Grænlendinga saga) említést tesz Bjarne Herjolfssonról (óskandináv: Bjarni Herjólfsson vagy Herjulfsson) izlandi hajósról, aki 986-ban Grönlandba édesapjához akart hajózni. Sűrű ködbe kerültek és eltértek a helyes útvonaltól. Labrador tengerpartjánál Herjolfsson nem szállt partra, hanem hajóját vissza, Grönland felé irányította.  Ahol egy darabig Herjólfsnesben édesapjánál tartózkodott.  Pár évi ott lét után Norvégiába,  Eirik Håkansson (957-1024) kormányzóhoz utazott és elmesélte felfedezését. Itt erős szemrehányásban részesült, hogy miért nem tudott meg többet erről az „új földről“. Később visszatért Grönlandra és hajóját Leif Eriksson-nak adta el.

 

Leif Eriksson (óizlandi: Leifr Eiríksson), nevezték Leif a szerencsésnek is (óizlandi: Leifr inn heppni), 970 körül születhetett és 1020 körül halt meg. Tengeri utazó és felfedező volt. Lehetséges, hogy ő volt az első európai, aki 1000 körül Amerika földjére lépett. Ezt az észak-amerikai utazást a Vörös Erik Monda (óizlandi: Eiríks saga rauða) elbeszéléseiből tudjuk. Ez egy középkori izlandi monda, amely Vörös Erik felfedezéséről és az általa Grönland 985-ös benépesítéséről szól. Elmeséli még Leif Eriksson 1000 körüli Vinland felfedezését és az ő, valamint Torfinn Karlsämnes (1010 körül) további amerikai felfedező útjait.

 

Vörös Erik (óskandináv: Eiríkr rauði Þorvaldsson), 940 körül Norvégiában született és 1000 után halt meg. Grönland felfedezője és névadója, Leif Eriksson apja. A Monda szerint még három fia volt Vörös Eriknek: Torvald, Torsten és Frejdis. A Vörös Erik Monda szerint grönlandi birtokuk Brattalidban volt és itt Erik felesége Tjodhild, miután fölvette a kereszténységet, egy templomot is épített.

Fiúk Leif Eriksson, 999-ben Norvégiába utazott és ott Olav Tryggvason (körülbelül 968-1000, király 995-1000) norvég király személyi testőrségéhez tartozott. A király megbizta, hogy Grönlandon vezesse be a kereszténységet és ezért papokkal visszatért oda. Megérkezése után azonnal tovább vitorlázott délnyugatra, majd Baffin szigeteknél kikötött és Leif  Helluland-nak (Sziklaország) nevezte. Délebre hajózva egy erdős partszakaszt Markland-nak (Erdőország) nevezett el (a mai Labrador). Két nappal később egy zöldes földrészen téli tábor vertek. Itt Leif kétfelé osztatta a csapatot és bejárták a környéket. Megkérte embereit, hogy maradjanak együtt és estére térjenek vissza a táborba. Egyik este Leif „nevelőapja“ Tyrker nem tért vissza a többiekkel. Leif nagyon izgatott lett és tizenkét emberrel a keresésére indult. Leif és emberei hamar meg is találták Tyrkert, amint vadul hadonászott és látszott, hogy talán részeg.

Kedves nevelőapám, miért nem jöttél este haza?– kiáltott feléje Leif.

Mi késztetett arra, hogy elhagyd társaidat?

Tyrker izgatottságában hirtelen saját anyanyelvén válaszolt, amit a vikingek nem értettek. Rájött, hogy a magyar nyelvet nem értik a vikingek, majd óskandiváv nyelven elmondta, hogy nem is kellett messzire mennie és szőlőt talált.

Igazat mondasz kedves nevelőapám, biztos vagy ebben?– kiáltott fel Leif.

Biztos lehetsz benne, hogy igazat mondok, mert szülőföldemen bőven megterem a szőlő.

Ez volt az oka, hogy Leif a vidéket Vinland-nak (Szőlőország) nevezte el. Az, hogy az 1000. év körüli izlandi expedíciónak éppen a magyar tagja, Tyrker ismerte föl Vinlandban a szőlőt, azon nincs mit csodálkoznunk. A vikingek sohasem láttak ilyen növényt.

 

,,A vikingek legnagyobb felfedezése Észak-Amerika megismerése volt, amely Vörös Erik fia, Leif Erikson nevéhez fűződik. Leif i.sz. 1000 körül Erikseyből kiindulva előbb Grönland partjait követte északnyugati irányban, majd nyugat felé átkelt a ma Davis-szoros nevet viselő, úszó jéghegyekkel tarkított tengeren és valószínűleg a Baffin-öböl partjait pillantotta meg. Ezt a kietlen partvidéket Leif emberei Hellulandnak (sziklaországnak) nevezték el. Dél felé folytatták útjukat, Labrador és Új-Fundland partjai előtt vitorláztak el, és a dúsabb növényzetről kapta ez a vidék a Markland (erdőország) nevet. Új-Skóciát elhagyva a mai Boston vidékén érték el ismét Amerika partjait, és a tájat az ott burjánzó vadszőlőről nevezték el Vinlandnak (szőlőföldnek). A rövid életű normann települések emlékét Brémei Adám XI. századi krónikája és egy korabeli térképvázlat nemrég előkerült XV. századi másolata, az ún. Vinland térkép őrzi. Az egykori feljegyzések említést tesznek arról, hogy Leif Erikson kiséretében volt egy Tyrker nevű hajós. Mivel abban az időben – bizánci kútfők nyomán – türk néven általában a magyarokat értették, nagy a valószínűsége annak, hogy a X. század végén magyar ember is partraszállt Amerika földjén. Ezt valószínűsítették a korabeli kiterjedt magyar-normann kapcsolatok is, és az a tény, hogy az észak-amerikai normann telepek helyén I. István korabeli ezüstpénz is előkerült"...

Forrás: Dr. Havas Gáborné: Középkori magyar utazók. (Budapest): Földrajzi múzeumi tanulmányok. 1985. 1. szám. – 17. oldal.

 

Johannes Balthasar Brøndsted (1890-1965) dán régész, történész szerint az expediciónak ,,Tyrki'' nevezetű tagja német volt: Vörös Erik öreg barátja és egyben Leif nevelőapja.

Irodalom: Johannes Brøndsted: Vikingerne.1960; magyarul: A vikingek. Budapest: Corvina. ISBN 963-13-1755-2

 

 

Tyrker

„A Heimskringla nevű normann krónika, amelyet történelmi kútforrásnak tekintenek, részletesen leírja azoknak az utazásoknak történetét, amelyeket az Izland szigetén letelepedett normannok a X. és XI. században a mai Grönlandba és onnan az amerikai kontinensre tettek. A Heimskringlában leírt történet lényege az, hogy Vörös Erik fia, Leif, értesülvén arról, hogy honfitársa, Biarne, Izlandtól nyugatra ismeretlen földet látott, körülbelül 1000. Kr. u. hajót szerelt fel és 35 főnyi legénységgel nekivágott a nagy tengernek, eljutott Grönlandba és onnan az amerikai szárazulatra, ahol három helyen kötött ki. Vele volt egy déli ember (Súthrmathr), akit T. -nek, vagyis Töröknek neveztek s aki a magas termetű normannok leírása szerint kicsiny és csunya, de mindenféle műveletben igen ügyes volt. Az utolsó helyen, ahol Leif kikötött, ez a T. szőllőt talált, ami az izlandi normannok előtt ismeretlen volt. Leif ennek az országnak a Vinland, vagyis Szőllőország nevet adta. Már a Heimskringla legrégibb kommentátorai felvetették T. nemzetiségének kérdését s azt tartották, hogy T. magyar volt. Az ezt támogató érvek összefoglalása a következő: A régi normannok gyakori összeköttetésben állottak Bizánccal, ahol a magyarokat rendesen törököknek turkoknak nevezték. Pannoniában a szőllő már Probus császár idejétől kezdve ismeretes volt. A tizedik századbeli magyarok összeköttetésben állottak a kievi fejedelemséget megalapító normann Rurik-dinasztiával és normann-varég csapataival. Rafn dán történetíró azonban azt tartotta, hogy T. német lehetett s a Heimskringla újabb kommentátorai többnyire ő utána indulnak. Pivány Jenő szerint a német elmélet gyenge alapokon nyugszik a T. magyar nemzetisége csaknem bizonyosra rehető. V. ö. Pivány Jenő, Magyar volt-e a Heimskringla T. -je (Századok, 1909).”

Forrás: Révai lexikon

 

Tyrker

„A Heimskringia nevű normann krónika részletesen leírja a normannoknak a X. és a XI. sz.-ban megtett grönlandi utazását. A leírt történet szerint Leif arról értesült, hogy honfitársa, Briarne Izlandtól Ny-ra ismeretlen földet látott. Ezért Leif kb. 1000. Kr. u. 35 legényével elment az új földet keresni és így eljutott Grönlandba, onnan Amerikába. Vele ment egy déli ember is, akit Tyrkernek, vagyis Töröknek neveztek. A Heimskringia magyarázói szerint T. magyar volt.”

Forrás: Tolnai Nagylexikon

 

 

VITATOTT VINLAND TÉRKÉPEK

A vikingek Leif Eriksson 1000 körüli hajóútjáról (amelyen nevelőapja, a magyar Tyrker is részt vett) több vitatott eredetű térkép maradt fenn.

 

Az egyik térképet Hans Poulsen Resen (Resen, 1561 február 2. – Själlands stift, 1638 szeptember 14.): dán püspök, teológiai professzor készítette 1605-ben. Az eredeti térkép annyira törékeny, hogy azt nem lehetett rendesen lefényképezni. Ezért szerencse, hogy 1886-ban gondosan készült másolatot készítettek arról. Ez a térkép félszigetként mutatja Grönlandot és Vinlandot, amely a dán Det Kongelige Bibliotek-ben (Királyi Könyvtár)  tulajdona.

 

A Stefansson térképet körülbelül 1590-ben készítette az izlandi Sigurdur Stefansson (aki 1594-ben, 25 évesen az izlandi Brúará folyóba fulladt). A térkép a szárazföld részeként mutaja Grönlandot és ettől délre Helluland, Markland és szemben Skrælingeland. A térképen hosszú, keskeny félsziget szerűPromontorium Winlandiælátható. Stefansson eredeti térképe elveszett, de két másolat fennmaradt.

Az első másolatot 1690-ben Thordur Þorláksson(1637. augusztus 14. – 1697. március 17.) izlandi püspök készítette. Ezt a térképet is a dán Királyi Könyvtárban őrzik.

A Stefansson térkép másik másolata Tormod Torfæus egyik könyvében látható. Tormod Torfæus (eredeti izlandi neve: Þormóður Torfason), (Engey, Reykjavík mellett, 1636. május 27. – Stangeland, Karmøy sziget, Norvégia, 1719. január 31.): latin nyelven alkotó izlandi-norvég történész, műfordító, filológus, a modern dán és norvég történetírás atyja. Kalados életének nagy részét Norvégiában töltötte.        

Két könyve: Historia Vinlandiæ antiquæ sive partis Americæ septentronalis(A régi Vinland története), København: 1705. [angol fordítás: 1891, norvég 2004.] ; Gronlandia antiquæ(A régi Grönland), København: 1706. [új kiadás: 1947]

Irodalom: Világirodalmi Lexikon 15. (1993:672-673. Bernáth István)

 

A leghíresebb 1957-ben, vagy 1958-ban bukkant fel. A Svájcban élő Paul Mellon, a Yale Egyetem öregdiákja egymillió dollárt fizetett érte,  majd a Yale Egyetemnek ajándékozta az 1440-re datált térképet. Ez a 15. században ismert világot, Grönlandot és attól  nyugatra lévő szigetet, Vinilanda Insula-t ábrázolja, amely feltehetően a mai Új-Fuland. A térkép egy pergamen része, amelyben a pápai küldöttség 1296-os a mongol birodalomban tett látogatásáról olvashatunk.

A Yale Egyeteme Vinland-térképe körüli viták azonnal fellángoltak. A kutatók közül sokan hamisítványnak tartják, míg mások úgy gondolják, hogy egy igazi középkori dokumentumot. Mindmáig rejtély, hogy honnan került elő a térkép és hogyan jutott az Svájcba.

Akit érdekel, bővebben az interneten [Vinland térkép] pl.:

www.vasnepe.hu/.../20090721_vikingek_amer...

hu.wikipedia.org/.../Amerika_viking_felfedezé...

 

Magyarországon két térkép került elő.

A nagyszombati Vinland térkép

„1955-ben Szepessy Géza, a Dorogi Szénmedence Tájmúzeuma akkori vezetője, négy térképet vásárolt egy esztergomi tanítótól. A tanító állítása szerint 1945 március végén egy elhagyott német parancsnokság kitakarítása közben sok régi irat közül többet magához vett, miközben a többit az udvaron eltüzelték. Erősen gyanítható, hogy esetleg ezek a régi papírok egy magán levéltár maradványai, esetleg a nagyszombati jezsuiták megmaradt irattárának részét képezhették”. (Szepessy Géza:A „nagyszombati Vinland térkép" előkerülésének története. = Magyar Történelmi Szemle. New York 1970. – 92-96. oldal.)

Stegena Lajos térképész a História c. folyóirat 1995. évi 5–6. számában részletes leírást adott mindkét magyar térképről. www.tankonyvtar.hu › ... › História - 1995/056Liknande 

 

Bél Mátyás Vinland térképe

Bél Mátyásnak (1684-1749) tulajdonított Vinland térképen szerepel a neve, de térkép készítője mégsem Bél Mátyás.

Az eredeti magyarországi Vinland térképek jelenlegi helye ismeretlen.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a...t...

 

Mindkét térképet a Svédországban élt vm. Kovárczy István (1919-1992), az általa alapított és szerkesztett Északi Vártán (1958-1992) című folyóiratában közölte.

 

HEIMSKRINGLA

Snorre Sturlasson (óskandináv: Snorri Sturluson), (1179 körül született – Reykholt, 1241. szeptember 23.): izlandi történész, író, költő, politikus.

Egyik ismert munkájában Heimskringlu-ban (Heimskringla) megemlíti, hogy Sigurd Jorsalafarare (Sigurd I. Magnusson), (1090-1130, király 1103-tól.) norvég király 1111-ben, a Szentföldre vezetett keresztes hadjáratából hazatérőben hadaival átvonult többek között Magyarországon és állítólag találkozott Könyves Kálmán magyar királlyal is.

[Az általam átnézett svéd kiadásokban ennek nem találtam nyomát, csak azt, hogy Magyarszágon keresztül utazott haza. Ha valaki tudja, hogy izladi, norvég, dán vagy svéd nyelven a Heimskringla-banhol található a két király találkozása? Köszönettel venném.]

 

  

MAGYAR LÁTOGATÁSOK

 

Südfeld Simon Miksa (1849-1923): magyarországi, majd franciországi német nyelvű újságíró. (később Max Nordau néven a Cionista mozgalom titkára lett). 1874-ben a dán király izlandi látogatása és az izlandi alkotmány kihírdetésének alkalmából tudósítóként Izlandra látogatott.

 

Fleischl Sándor (1867-?): dán királyi főkonzul. Négyéves korában került Magyarországra. 1901 október 1-én Dánia és Izland tiszteletbeli konzullá nevezték ki, 1905-ben főkonzul lett. Ilyen minőségben jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül több magyar és külföldi kitüntetésben részesült. Így megkapta a dán Danebrog és a svéd Vasa-rend nagykeresztjét, a kínai Aranykalász-rend nagykeresztjét a csillaggal, a német polgári vaskeresztet, stb.  

 

DÁN és MAGYAR FORRÁSOK

 

Révai lexikon

Tolnai Nagylexikon

Világirodalmi Lexikon 15. (1993:672-673. Bernáth István)

Dr. Havas Gáborné: Középkori magyar utazók. (Budapest): Földrajzi múzeumi tanulmányok. 1985. 1. szám. – 17. oldal.

 

IRODALOM

Brøndsted, Johannes (1890-1965): Vikingerne. København: Gyldendal, 1960 – 294 p. (dán)

Brøndsted, Johannes (1890-1965): A vikingek. ; [angolból fordította: Vásárhelyi Judit.] ; Budapest: Corvina, 1983 – 312 p., [24] t., [1] t. fol. : ill. ; ISBN 963-13-1755-2

Fehér M. Jenő (1913-1978): Ősmagyarok és vikingek. Buenos Aires: Magyar Történelmi Szemle, 1974 – 152, [18] p., 4 térk. : ill
Kovárczy István (1919-1992): A Bél Mátyás Vinlandstérkép. Södertälje: 1976

Kovárczy István (1919-1992): Bél Mátyás viking térkép.= Északi vártán, 73. szám
Szepessy Géza: A „nagyszombati Vinland térkép" előkerülésének története. = Magyar Történelmi Szemle. New York 1970. – 92-96. oldal.

Szepessy Géza: A nagyszombati „Vinland Map”. = Északi Vártán, 1972. 78-79. szám.

Tormod Torfæus (1636-1719): Historia Vinlandiæ antiquæ sive partis Americæ septentronalis (A régi Vinland története), København: 1705. [angol fordítás: 1891, norvég 2004.]

Tormod Torfæus (1636-1719): Gronlandia antiquæ (A régi Grönland), København: 1706. [új kiadás: 1947]

 

INTERNET

www.vasnepe.hu/.../20090721_vikingek_amer...

hu.wikipedia.org/.../Amerika_viking_felfedezé...

www.vasnepe.hu/.../20090721_vikingek_amer...

hu.wikipedia.org/.../Amerika_viking_felfedezé...

www.tankonyvtar.hu› ... › História - 1995/056

forum.index.hu/Article/viewArticle?a...t...

www.nemzetpolitika.gov.hu/.../84190313.pdf)

 

A Dániai Magyarság Története oldal hiányos. Segítsen Ön is a kibővítésben!

Küldjön üzenetet, ha valamilyen hibát talál, vagy bármilyen javításokat, kiegészítéseket javasol.  

 

 

 

 

DÁN-MAGYAR KAPCSOLATOK


Dán-magyar, magyar-dán kapcsolatok története

 

1935-1936

A Magyar Királyi Követség vezetője: Dánia

 dr. kis-sólymosi Magyary Antal rendk. követ és megh. miniszter


1937-1940

A Magyar Királyi Követség vezetője: Dánia

dr. tvarozsnai és felsőrásztokai Matuska Péter rendk. követ és megh. miniszter

 

 

2008

2008. november 19. 18:00

Petőfi Irodalmi Múzeum: Kiállításmegnyító

Egy fantasztikus történet – Karen Blixen : A dán írónő élete és munkássága
 

 

2005

November 25

Somogyi Ferenc külügyminiszter és Søren Gade dán védelmi miniszter megbeszélése

2005. november 25-én Somogyi Ferenc külügyminiszter udvariassági látogatáson fogadta Søren Gade dán védelmi minisztert. A megbeszélésen a miniszterek áttekintették a NATO-reform alakulását, a transzatlanti viszonyrendszert, valamint eszmét cseréltek Ukrajna, a Nyugat-Balkán, illetve Afganisztán kérdésében.

A felek között egyetértés mutatkozott a NATO reformjának megítélésében: a tagállamok közös érdeke a konszenzusos elemek megvalósítása, valamint a konzultáció folytatása. Hasonlóan fontosnak tartották a civil-katonai együttműködés fejlesztését, a katonai és civil kapacitások közös használatának lehetőségét. Afganisztán kapcsán leszögezték: országaink továbbra is elkötelezetten segítik a nemzetközi közösségnek a helyzet rendezésére fordított erőfeszítéseit.

Ukrajnáról szólva megerősítést nyert: támogatást kell nyújtani az EU-Ukrán Akcióterv végrehajtásához, ösztönzésként hiteles európai perspektívára van szükség. Mindkét fél reményét fejezte ki, hogy a „narancsos forradalom” eszmeisége, a demokratizálódás iránti elkötelezettség megmarad.

A Nyugat-Balkán kapcsán a magyar külügyminiszter arról tájékoztatta dán vendégét, hogy Budapest segítséget kíván nyújtani az európai integráció útjára most rálépett térségbeli országoknak. Magyarország a konszenzus megőrzésén túl kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a rendezés lehetőleg ne gyengítse a régió stabilitását; illetve garantálja a kisebbségi jogok tiszteletben tartását.

 

 

2003

2003. május 29. 17 óra

Kierkegaard Budapesten; A zseni, a különc és a hívő - Kierkegaard arcai az ezredfordulón című előadás Nagy Andrásíró, a Kierkegaard Cabinet kuratórumának elnöke

 

2003. május 27. 17 óra

A dán-magyar kulturális kapcsolatokról című előadás Thomas Berntsen, a Dán Kulturális Intézet igazgatója

 

2003. május 26. 17 óra

Karen Blixen: a történetújjászületése a dán irodalomban című előadás Kertész Judit műfordító

 

A Dán-Magyar Kapcsolatok oldal erősen hiányos. Segítsen Ön is a kibővítésben!   

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk. 

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Dánia : könyvek bibliográfiája

2011. december 16. péntek, 10:28
Írta: Szöllősi Antal

 

SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

  

DÁNIA : KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

Dánia és Magyarország : kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

A


[Általános Népművelési Egyesület] 16-17. tanulmányút.

Dánia – Norvégia – Svédország – Svájc

Szerkesztők: Lukonich Frigyes, Rainer Brunó.

Košica: „Allgemeiner Volksbildungsverein” Kassai Fiókegyesület, 1924 – 24 p. : ill.

 

ADLER, David Jens

Røst er blodet i Pest's gader. Seks digte af: En ukendt ungarsk digter, Halfdan Rasmussen, Tom kristensen, Birthe Arnbak, igfred Pedersen og Heinrich Heine ved Louis L. Hammerich.

Inledning, omslaget tegnat af Ib Spang Olsen.

København: Komiteen for frisindet kulturkamp i samarbejde med „Information”, 1956 – [40] p.

 

ADORJÁN, Johanna

En ganska særligkærlighed / Johanna Adorján

Eine exklusive Liebe (dansk)

København]: Gyldendal, 2009 – 210 p.

ISBN 9788702074468

Forfatteren fortæller om sin bedsteforældre, der var ungarske jøder, som flygtede til Danmark i 1956 og begik selvmord sammen, da bedstefaderen blev alvorlig syg i 1991

 

ADORJAN Vera [Adorján Vera]

Ungarsk mad / Vera Adorjan

København: 1959 – 45 p.

 

ANDERSEN, Knud Hee (1805-1875)

Az én életem meséje / Knud Andersen

Fordította: Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941)

Budapest: Franklin, 1911 – 112 p.

Serie: Olcsó könyvtár ; 1634-1637

2. kiadás : 1929. ; Olcsó könyvtár ; 2124

 

A názáreti Jézus / Knud Hee Andersen

Fordította: Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941)

Békéscsaba: Evagélikus Egyházi Könyvkereskedés, 1935 – 58, [6] p.

Serie: Protestáns kulturkönvtár ; 6.

 

ANDERSEN, Zsuszanna Bjørn

Stemmen udefra en studie i Georg Brandes'reception i Ungarn 1873-1927 / Zsuzsanna Bjørn Andersen

København: C. A. Reitzel, 1989 – 248 p.

ISBN 87-7421-642-2

Resumé (engelsk): side 224-232

 

ANDERSEN, Morten Bendix

Ungarnsopstanden 1956 i dansk erindringshistorisk perspektiv / Morten Bendix Andersen

[København]: Schønberg, 2007 – 212 p.

ISBN 9788757017038

 

ÅSELIUS, Gunnar

Afgørende slag efter 1945 / Gunnar Åselius

1. udgave, 1. oplag.

Originaltitel: Krigen under kalla kriget ; forkortet i forhold til den svenske originaludgave
oversættelse: Morten Lassen,

billedredaktør: Thomas Magnusson,

Politiken, 2007 – 387 p. : ill. (nogle i farver)

ISBN 978-87-567-8431-3

Med litteraturhenvisninger

Indhold: ... Budapest 1956 ...

 

ASZTALOS Miklós (1899-1986)

A gályarab Nikléczi Boldizsár  diplomáciai utazása / Asztalos Miklós

Budapest: Sárkány Nyomda, 1933 – p. 66-72.

Különlenyomat: Károlyi Árpád emlékkönyv

Nikléczi Boldizsár (1636-1704)

 

 


BÁN Márton

Bolyongás Európában / Bán Márton

Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944 – 165 p.

Dánia ; Finnország ; Izland ; Norvégia ; Svédország

 

BÁNK Zsuzsa

Svømmeren / Zsuzsa Bánk

Der Schwimmer

København: Samlaren – 211 p.

ISBN 87-568-1721-5

Stille og indtrængende skildring af en far og hans to børn der flytter rundt i Ungarn på må og få i afmægtig søgen efter tryghed og stabilitet i årene efter 1956, da moderen flygtede til Vesten

 

BAK Mihály

Orvosok-sebesültek : kórházvonaton a Dontól Dániáig / Bak Mihály

Budapest: szerző, 1987 – 111 p.

 

BARTHOLINUS, Casparus  [Híres dán polihisztor]

Logicae peripateticae praecepta, ita perspicve atqve breviter scholijs exemplisque illustrata, ut quivis Latine doctus ingenio et memoria capere possit, olim collecta a Casp. Bartholino Malmogio Dano, nunc vero in usum iuventuutis edita. Edita ultima, reiiquis emaculatior.

Cassoviae MDCXXII Mollerus – [Kassa, 1622]

 

BÆRENHOLDT, Jørgen Ole

Livsformer og småbrug i Ungarn: et bidrag til udviklingen af en kulturgeografisk metode / Jørgen Ole Bærenholdt

Roskilde : Roskilde universitetscenter. Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi, 1987 – 183 p. : ill., diagr., tab.

Serie:  Publikationer fra Institut for geografi, samfundsanalyse og datalogi / Roskilde universitetscenter. Forsningsrapporter,,

ISSN 0106-3537 ; 53

 

BÉHAR, Pierre

Østrig-Ungarn historien om det sydlige Europa – og en fremtidsvision / Pierre Béhar

Original title: L'Autriche-Hongrie

[København]: Forum, 1992 – 174 p.

ISBN 87-553-1934-3

 

BENGTSSON, Georg V.

Århundredets kriminalsager. [Bind] 1 : Politiken dokumentar / Georg V. Bengtsson

1980 – 159 p.

ISBN 87-567-3326-7

Udvalgte kriminalsager fra Politikens dokumentarserie

Indhold: Manden, der ikke kunne stave (USA 1900) ; Det sidste vidne (USA 1908) ; Var dr. Crippen morder? (England 1910) ; Hoffmanns eventyr (Ungarn 1916) ; Når livet hænger i en tråd (England 1918) ; Den grønne cykel (England 1920).

 

BOJESEN, Sigurd Bo

Ungarn : Europabiblioteket / Sigurd Bo Bojesen

1. udgave, 1. oplag

København: Munksgaard, 1983 – 94 p.

ISBN 87-16-09083-7

Bl. a. om Donau, Pustaen, vinavl, den ungarnske opstand i 1956, private initiativer inden for forretning m. v., industrien, skolesystem og kultur

 

BOLDIZSÁR Iván (1912-1988)

A gazdag parasztok országa/ Boldizsár Iván

[2. kiadás]

[Budapest]: Franklin, [1946] – 67 p.

 

BOROVI József(1917-2005)

Magyar katolikus lelkipásztorok Észak-Európában, 1945-2000: [Izland, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország] / Borovi József

Budapest: Szent István Társaság, 2000 – 295, [3] p., : ill.

ISBN 963-31-183-0

 

BRØNDSTED, Johannes Balthasar (1890-1965)

A vikingek / Johannes Brondsted

[angolból fordította Vásárhelyi Judit]

Budapest: Corvina Kiadó, 1983 – 312 p., [24] t.fol. : ill.

 

 

C 


CSAPÓ György
Európai pillanatok / Csapó György
Budapest: Gondolat, 1964 – 242 p., 56 t., 1 térkép
Sorozat: Világjárók 38.
Európa, útikalandok : Dánia, Párizs, Moszkva, Olaszország, Stockholm, Oslo, Prága.
 

CSÁRDÁS József

Életfogytiglani börtön : [emlékírat] / Csárdás József

København: szerző [Sankt Annae tryck.] 1957 - 179 p.

Stencil [soksz.]

 

 

D

 


Az új dán sajtótörvény / magyarra fordította Angyal Pál (1873-1949)
Budapest: Attila Nyomda, 1940 – 14 p.
Sorozat: Angyal Szeminárium 4.
 

Dánia

Budapest: Magyar Kereskedelmi Kamera Piac- és Konjunktúrakutató Főosztály, [1959] – 30 p.

 
Dánia : rövid ismertetés
Budapest: Zrínyi Ny., 1966 – 6 [2] p.
 

Dánia és a skandinávi országok rövid történeti megirása

Pesten: Trattner – Károlyi, 1864 – [4] p.

 

Dánia, Kongeriget Danmark : Izland, Lýdveldid Island / [összeállította: Munkaközösség]

Budapest: Közgazdazdasági és Jogi Kiadó, 1956 – 108 p., 1 térkép.

Serie:   Külkereskedelmi útmutató

 

Dánia : Polyglott – Útikalauz

Budapest: Pegazus Rt., 1995 - 64 p. : ill., 23 térkép

ISSN 0965-0454 

 

Døden kom på larvefødder FN-rapporten om Ungarn

Selskabet for Frihed og Kultur, 1957 – 53 p.

 

DETREKÖY, Ervin

Erindringen fra lejre-egnen, en ungarsk familiegruppe kommer till Allerslev i maj 1945 / Ervin Dedetreköy

Lejre: Lejre Historiske Forening, 2012 – 91 p. : ill.

ISBN 9788799522408

 

DOCHWEILER, Annette

Turen går til Budapest og Ungarn / af Annette Dochweiler

8. udgave

København: Politikens Forlag, 1998 – 144 p. : ill.

ISBN 87-567-5964-9

Serie:   Politikens Turen går til
 
DÓCZY (Hegedűs) József (1779-1856)
Európa tekintete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában / szerkesztette: Dóczy Josef
Béts: Haykul Antal Nyomda, 1829-1830. 1-12. kötet, pótkötet.
3. kötet
A svédi birodalom (Svétzia és Norvégia) és Dánia
Béts: Haykul Nyomda, 1829 – 310 [1] p.

 

 

E

 


Az Esti Kurir társasutazása 1933. július 14. – augusztus 3. a Nordkapra, Dániába, Norvégiába, Svédországba

norvég luxus-különhajóval

Budapest: Esti Kurir Utazási Osztálya, 1933 – [5] p. : ill.

 

EISENHARDT, Jens

Flugten til Ungarn / Jens Eisenhardt

Schønberg, 1965

Roman om en dansk ungkommunist og hans møde med Ungarn før og efter opstanden i 1956

 

ERIKSEN, Inge

Blues for en lyserød sko / Inge Eriksen

ISBN 9788702102048

København: Gyldendal, 2010

To kvinder med forskellig baggrund bliver gode venner: Scarlett, født under små kår i Anden Verdenskrigs London, tidligere læge, nu pensioneret og enke, og Rosa, hvis familie flygtede fra Ungarn under opstanden i 1956. Rosa voksede op i København, er freelancetolk og gift med en libaneser. De to kvinder møder hinanden på den spanske ferieø La Gomera, hvor mordet på hotellets kvindelige pianist og deres fælles interesse for Europas historie bringer dem sammen.

 

ETLAR, Carit

Gjennem Ungarn og Siebenbürgen Skildringer / Carit Etlar

København: Steen, 1870 – 188 p.

 

 

F


FAGYAS Maria

Kvinden der løj/ Maria Fagyas

Nyt oplag

The fifth woman (dansk)

Martin, 1974 – 241 p.

ISBN 87-566-0103-4

Under opstanden i Ungarn 1956 forsøger en kriminalassistent at udføre sit job normalt og opklare et mord på en kvinde

 

FALUDY György (1910-2006)

Mine lykkelige dage i helvede / George Faludy

Ford.: Lotte Eskelung,

København: Forlaget Fremad, 1964 – 392 p.

En ungarsk lyrikers oplevelser, da han under 2. verdenskrig flygtede til Frankrig, Marokko og USA, og da han efter hjemvendelse til Ungarn sad interneret i en arbejdslejr

 

FARAGÓ Gyula (1939-)

Dánia magyar szemmel : jegyzetek, tapasztalatok és gondolatok / [... szerkesztette, a szöveget írta Faragó Gyula] ; [a fotókat készítette Walter Péterné et. al.]

[Kecskemét]: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 1994 – 92 p. [12] t. : ill.

ISBN 963-7192-06-9

 

FARKAS Julius von

Imre : en ungarsk Skoledrengs Oplevelser i krigs- og Revolutionsrene / von Julius Farkas

Dansk ved Gunnar Ipsen

Aarhus: 1928 – 124 p.

 

FRIMODT, Steen

Ungarn rundt : en skarv-guide / Steen Frimodt

1. udgave, 2. rev. oplag (2. udgave)

[København]: [Skarv], 1989 – 168 p., [8] sider meg tavler i farver

ISBN 87-7545-269-3

 

FUNDER, Christian

Ungarn / Christian Funder

Tølløse: 1957 – 15 p.

 

FRIDBERG Franz M.

Franz M. Fridberg, ungarsk violinvirtuos / M. Franz Fridberg

København: 1881.

 

 

G


A gazdák szövetkezeti vállalatai Dániában

Danske landmaend og deres andelsvirksomheder

København: Dán Szövetkezeti Társulás, 1993 – 35 p. : ill.

ISBN 87-7001-235-0

 

GIERSING, A.

Gardehusaren-regimentet gennem 25. år 1912-1937 / A. Giersing

København: 1937 

 
GÖCSEI Imre (1915-?)
A szögesdrót mögött : : egy hadifogoly naplójából / Göcsei Imre
Győr: Győr-Moson-Sopron Megye Győri Lvt., 2001 –  84 p. : ill.  
Bibliogr.: p. 83-84
ISBN 963-7228-19-5
Sorozat: Kisalföldi szemle ISSN 1587-8147 : 1
Magyarok, hadifogság, Dánia, Németország, 1945-1946, visszaemlékezések
 

GRATZ Ottó (1879-1956)

Fremstilling af Smelteost / Otto Gratz

Oversat af Robert Hansen ; med et forord af A. P. Hansen

København: August Bangs Forlag, 1932 – 185 p. : ill.

Litteraturhenvisninger: side 187-90

 

 

H


Hamlet dánia herczege / Nyiry György [színtársulata]      

Nyiri György (182?-1905), [1866] – 1 fol.

Az előadás helye és időpontja: Abrudbánya, 1866?

 

Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke

Hungarica to be found in librbraries abroad : a directory

Skandináv államok : Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország

Skandinavian countries : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden

5. kötet

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1992 – 122 [1] p.

ISBN 963-200-310-1 [5.]

Megjelent 520 példányban

 

HANSEN, M. Mørk

Den hellige Elisabeth en kvindeskæbne fra korstogenes tid / M. Mørk Hansen

[Ny udgave]

[Charlottenlund] Allesteds, 2000 – 92 p.

ISBN 87-90819-05-5

Elisabeth, af Ungarn, helgen : Biografi om den hellige Elisabeth (1207-1231) baseret på datidens krøniker og sange. I sit korte liv blev Elisabeth til støtte for syge og fattige, og hun helgenkåredes få år efter sin død

 

HAMVAS Béla

Den nordlige krone & Hemmelig rapport, essays / Béla Hamvas

Originaltitler: Északi korona, og: Titkos jegyzőkönyv (dansk)

Oversat fra ungarsk af Péter Eszterhás

København: Heureka, 1996 – 144 p.

ISBN 8798594303

 

HAUGH Béla

Wosinski Mór életrajza / Haugh Béla

Szekszárd: 1908 – 165 p.

Wosinski Mór tanulmányútja Svédországban és Dániában

 

HELL Miksa (1720-1792)

A csillagász Hell Miksa írásaiból / [... latin eredetiből fordította, szerkesztette, válogatta és jegyzetekkel ellátta] Csaba György Gábor (1948-)

Budapest: Magyar Csillagászati Egyesület, 1997 – 62 p. : ill.

ISBN 963-04-97-96-4

Serie:   Magyar Csillagászattörténet, ISSN 1418-4516

Hell Miksa műveinek bibliográfiája: p. 60-62.

 

 

I


Információk Dániáról

Szeged: Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Nemzeti Pályainformációs Központ, 2005 – 56 p.

 

ILLÉSFALVI Péter

Egy tartalékos honvédtiszt háborúja 1940-1945 / Illésfalvi Péter

(Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói Erdélytől Dániáig)

Timp Kiadó, 2007 – 144 p.

ISBN: 9789639614376
Dr. Woynarovich Elek a második világháborút követően a halbiológia világhírű professzorává lett tudós 1940 és 1945 között megjárta a harctereket is. Ott készített felvételei átvészelték a front pusztító tűzviharát s az utána következő nehéz évtizedeket. Ezekből a páratlan képekből láthat most válogatást az olvasó.
magyar-angol nyelven

 

 

J


JAGASICS Béla

A népfőiskolák Dániában : Videófilm szövegkönyve / Jagasics Béla

Budapest: MNT, 1991

 

JACOBSEN, A. P.

A többtermelés csodái : Dánia mezőgazdasága/ A. P. Jacobsen

Fordította és a magyar viszonyokkal összehasonlította Pályi Ede (1865-1930).

Budapest: Athenaeum, [1926] – 102 p.

 

JANKOVICS Marcell (1874-1949)

Észak szigetei : Skócia, Orkney, Faröer, Spitzbergen, Lofoten, Norvégia / Jankovics Marcell

Bratislava – Pozsony: Concordia, 1930 – 221 [5] p., 33 t.

 

JEHRBO, Emese

Et stykke af evigheden / Emese Jehrbo

1. udgave, 1. oplag

[Vodingborg]: Attika, 2006 – 304 p.

ISBN 87-7528-635-1

Forfatteren Emese Jehrbo (f. 1943) fortæller om sin ungarske familie, præget af 2 verdenskrige. Vi følger familien gennem mellemkrigsårene, hvor hendes forældre mødes og får 4 børn. Efter 2. verdenskrigs ophør, forlader faderen dem. Om flugten i 1956 fra det sovjetbesatte Ungarn ind i Jugoslavien og efter 9 måneder i forskellige flygtningelejre ankommer de til Danmark i slutningen af oktober 1957

 

JESZENSZKY Pál

Magyarok északon : Az OMGE által 1910 júniusban Dániában és Svédországban rendezett gazdasági tanulmányúton szerzett tapasztalatok ismertetése írásban és képben / Jeszenszky Pál

Budapest: Pátria, [1910] – 274 p.

 

  

K


Korszerű, gépesített pébégáz töltőüzemek Hollandiában, Belgiumban és Dániában : tanulmányúti jelentés /

[közre adja] Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat

Budapest: Olajterv, 1971 – 49 p.

 

KACZÉR Illés (1887-1980)

Afrikas Aand dör ikke: en Negers roman / Illés Kaczér

Ikongo nem hal meg

[overs. H. C. Branner]

København: Branner, 1938 – 274 p.

Branner, Hans Christian, 1903-1966. (overs./ford.)

 

KALANOVICS János

Mit kell tudni Észak-Európáról? / Kalanovics János

Budapest: Kossuth könyvkiadó, 1982. – 215 (2) p.

ISBN 9630921111

ISSN 0324-7813

Information; Danmark, Grönland, Finland, Åland, Island, Norge, Sverige.

 

KAN A. Sz.

A Skandináv országok története : (Dánia, Norvégia, Svédország) / A. Sz. Kan

Ford.:   Gellért György (I-IX. fejezet)

Dalos György X-XIX. fejezet)

Budapest: Kossuth, 1976. - 375 (3) p.

ISBN 963 09 0565 5

 

KARUP, Svend Åge

Opstanden i Ungern 1956 / Svend Åge Karup ; kort: Martin Bassett

1. udgave

[København]: Gyldendal, 1994 – 32 p., ill.

Serie:   Tidsdokument

ISBN 87-00-03054-6

 

Opstanden i Ungern 1956/ Svend Åge Karup ; kort: Martin Bassett

2. udgave

[København]: Gyldendal, 1994 – 32 p., ill.

Serie:  Tidsdokument

ISBN 87-00-03054-6

 

KAZINCZY Ferenc A. G.

Utunk Németországon át Dánia felé : feljegyzések 1944-45-ből

In: Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2009. 19. kötet, p. 585-595.

 

KÉPES György (1973-)

Dánia alkotmánytörténete a 13. század végétől napjainkig / Képes györgy

Budapest: Gondolat, 2009 – 233 p. : ill.

ISBN 978-963-693-184-1

Serie: Bibliotheca juridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 43.

Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 37.

 

KIRÁLY Dezső

Niels Bukh-féle alapvető dán gimnasztika / Király Dezső

1928

Serie:   Király Dezső könyvei 5

 

Tíz új labdajáték / Király Dezső

Dán- és svédországi testnevelési tanulmányút alapján : Elemi-, közép- és főiskolák, cserkészcsapatok, levente egyesületek és sport egyesületek részére

Budapest: Katz G. Könyvkereskedés, 1929 – 40 p. : fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Serie:   Király Dezső könyvei 6

 

Niels Bukh-rendszerű gimnasztika a testnevelés szolgálatában / Király Dezső

1929

Serie:   Király Dezső könyvei 8

 

Niels Bukh dán gimnasztikája óratervekkel: 14. falitáblával / Király Dezső

1934

Serie:   Király Dezső könyvei 13

 

Dán egyszerű és sportgimnasztika vezérkönyve / Király Dezső

1938

Serie:   Király Dezső könyvei 17

 

Dán gimnasztika képekben munkatervekkel / Király Dezső

1939

Serie:   Király Dezső könyvei 20

 

Testnevelési rendszerek kialakulása Magyarországon / Király Dezső

A német-, svéd-, dán- és hindu (jóga-) torna fejlődése.

Budapest: Király Dezső, 1944 – 69 p.

Serie:   Király Dezső könyvei 33

 

KISBÁN Emil (1893-?)

Hell Miksa a magyar csillagász / Kisbán Emil

Budapest: [Pray Rendtörténetíró Munkaközösség], 1942 – 20 p.

Serie:  Publicationes ad historiam S. J. In Hungaria illustrandam. Lucubrationes ; 27.

Hell Miksa (1720-1792)

 

KNOLL ISTVÁN

Angliai és Dániai útiemlékeim / Knoll István
Budapest: Knoll István, 1947 – 79 p.

 

KOCK, Lise

De ungarske flygtninge i Danmark. En historisk og statistisk redogörelse / Lise Kock

København: Dansk flygtningehjælp, 1964 – 95 p.

 
KOLOSZ-NAGY Claude – TARDOSKEDDI-NAGY Eva
Dansk-ungarsk lommeordbog : magyar-dán zsebszótár / Claude Kolozs Nagy, Eva Tardoskeddi Nagy
Omslag og grafik Robert Daniel Nagy
2. oplag
S.I: Claude Kolozs Nagy, 2012 – 226 p.
ISBN 9788799452903
 

KORPONAY István

Az éjféli nap vidékein / Korponay István

Útiemlékek svédországi, norvégiai és dániai utamból.

Gyula: Dobay, [1906] – VI. 133. p.

 
KOSUTÁNY Tamás (1883-1919)
Utazási jelentés a magyar szesztermelők országos egyesületéhez a Csehország, Németország, Dánia, Belgium, Francziaország nevezetesebb szeszgyáraiban tett tanulmányútról / Kosutány Tamás
Budapest: 1894.
A Szesztermelők Lapjának mellékleteként jelent meg.
 

KOVÁCS Imre

Andersen földjén : [riportregény] / Kovács Imre

Budapest: Magvető, 1966 – 166 p.

 
KŐVÁGÓ Pál (1911-?)

Dánia / [Kővágó Pál]

Budapest: Zrínyi Ny., 1974 – 162 p., 20 t.

ISBN 963-243-021-2

Serie:  Panoráma külföldi útikönyvek

 

 

L


LANG, Stephan

Ungarn : Nye EU-lande og EU-borgere / Stephan Lang

Original title: Op bezoek in - Hongarije

Holte Flachs, 2006 – 48 p.

ISBN 87-627-0743-4

 

LASSÚ István (1797-1852)

A svécziai [svédországi] és norvégiai ´s a´ dániai királyságoknak statisztikai, geographiai és históriai leírások / Lassu István

Budán: Universitás betűivel, 1829 – [8], 230, [2], p. : 1 térkép

 
LIDEGAARD, Bo
Den højeste pris : Poyl Bang-Jensen og FN, 1955-59 / Bo Lidegaard
København: Samlaren, 1998 – 270 p., [16] pl.-bl.
ISBN 87-568-1499-2
 

LINDGREEN, Jørgen

Sabotørens datter fortællinger : Den rødekrønike / Jørgen Lindgreen

1. udgave, 1. oplag

Otterup Ravnerock, 2007 – 178 p.

ISBN 9788789929743

Simon er formand for den lokale afdeling af DKP, men ud over de politiske aktiviteter interesserer han sig også for kvinder, men alt forandrer sig da Sovjetunionen invaderer Ungarn i 1956

 

LINDNER László (1916-?)

Ahol az élet vízét isszák / Lindner László

Budapest: Táncsics Kiadó, Ságvári ny., 1964 – 237 p. : 24 t.

Serie:   Útikalandok, 44.

Svédország, Norvégia, Dánia

 

 

M


A Magyar Vasúti és Hajózási Klub dán, svéd és norvég kirándulása : (1927. július 4. – július 18.)

Budapest: Thália-Kultúra Rt., 1927 – 23 p.

 

Magyarok északon

(Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 1910. évi juniús havában Dánia és Svédországban rendezett gazdasági tanulmányúton szerzett tapasztalatok ismertetése írásban és képben.) : (Szerk.: Jeszenszky Pál.)

Budapest: OMGE. Pátria ny., [1911] – 274 p.

 

MAYER Béla

Tanulmányúti feljegyzések Dánia, Finn- és Svédország mezőgazdaságáról / Mayer Béla

Miskolc: Ludvig ny., 1933 – 66 p.

 

MÉSZÁROS János - SZÉCSÉNYI István

Beszámoló a dániai és svédországi tanulmányútunkról / Mészáros János, Szécsényi István

Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, Révai ny., [1960] – 477-480 lev.

(Klny.: Magyar Állatorvosok Lapja)  

 

MOLNÁR István, rudinai

Tanulmányúti jelentés1902. év őszén Dániában, Svédországba, Norvégiában és Németországban tett hivatalos útjáról / Molnár István

Budapest: Pallas ny., 1903 – 52 p.

Serie:   A m[agyar] kir[ályi] földmívelésügyi miniszter kiadványai 1903. 6.

 

 

N

 


A német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett emlékirata : Von Falkenhorst felhívása Norvégia

és Dánia hadseregéhez és lakosságához, Von Rippentrop ... nyilatkozata.

Budapest: Stádium Nyomda, 1940 – 10 p.

Ribbentrop, Joachim von (1893-1946)

Falkenhorst, Nikolaus (1885-1968)

 

NIKLÉCZI Boldizsár (1636-1704)

ASZTALOS Miklós (1899-1986)

A gályarab Nikléczi Boldizsár diplomáciai utazása / Asztalos Miklós

Budapest: Sárkány Nyomda, 1933 – p. 66-72.

Különlenyomat: Károlyi Árpád emlékkönyv

Velence, Zürich, Hollandia, Németország, Dánia, Svédország.

 

EREDICS Péter: Nikléczi Boldizsár dániai útja és kapcsolata a koppenhágai német St. Petri gyülekezettel (1677). p. 143-155.

In: Michiel de Ruyter és Magyarország. (Szerk.: Bitskey István - Pusztai Gábor) Debrecen, 2008.

 

 

O


ORTVAY Tivadar (1843-1916)

Összehasonlító vizsgálatok a hazai és éjszakeurópai (dán, svéd, norvég) praehistorikus kőeszközök eredete és régisége körül / Ortvay Tivadar

Budapest: [Akadémiai], 1885

Serie:   Értekezések a történelmi tudományok köréből ; XII. 7-8.

 

 

 

Ö

 


Østrig-ungarsk Rødbog . Diplomatiske Aktstykker fra Krigens Forhistorie, 1914. : Aftryck af den officielle Udgave med en Indledning
København: 1915 – XI. 137 p.
Verdenskrigen 1914-18
 

ØSTERGAARD SØRENSEN, Birgitte

Jeg læser om Ungarn : Jeg læser om lande (Ungarn) / Birgitte Østergaard Sørensen

1. udgave, 1. oplag

Odense: Geografforlaget, 2006 – 24 p.

ISBN 87-7702-385-4

Om Ungarns geografi, biologi, historie, hverdag og traditioner

 

 

P


PADOS János (1820-1892)
Utazási napló / Pados János
Budapest: Pfeifer, 1890 – XII, 222 p.
(1869. és 1872-ben Törökország, Németország, Dánia, Svéd és Norvégország, Finnland, Oroszország).
PEDERSEN, JørgenMønster

Politikens håndbok om vin / Jørgen Mønster Pedersen

1. udgave, 2. oplag

København: Politiken, 2002 – 252 p.

ISBN 87-567-6374-3

Serie:   Politikens håndbøger

Indhold: Smag og kvalitet ; Vinens historie ; Lovgivning ; Vinsmagning ; Vin i praksis ; Lande og regioner (Frankrig ; Italien ; Spanien ; Portugal ; Tyskland ; Østrig ; Ungarn ; Grækenland ; Øvrige Europa ; Sydamerika ; Nordamerika ; Afrika ; Oceanien)

 

PEDERSEN, Poul Irier

Ungarns friheds kamp / Poul Irier Pedersen

København: Samlarens, 1956

 

PETROVICS Pál (1870-1946)

Újkori apostolok és vértanúk / Petrovics Pál

Budapest: Luther-Társaság, 1911 – 54 p.

Serie:   A Luther-Társaság ...kiadványa ; 30/60.

Evangélikus egyház: Dánia, Svájc.

Kündig, Ekhard (1795-1880)

Schwartz; Christian Friedrich (1726-1798)

 

PINZGER Ferenc (1872-1941)

Hell és Sajnovics vardöi útja / Pinzger Ferenc

Kalocsa: Jurcsó Nyomda, 1912 – 53 p. 1 t.

Különlenyomat a Jézus- Társasági Kalocsai Érseki Kath. Főgimnázium 1911-12. Értesítőjéből

 

Hell Miksa emlékezete / Pinzger Ferenc

Zum Gedächtnis Maximikian Hells

Budapest: Egyetemi Nyomda, 1928 – p. 176-200., 271-274.

Különlenyomat: Stella Csillagászati Egyetem Almanachja

Hell Miksa (1720-1792)

 

PÓCSI Blanka

Jelentés az 1910-1911. évben külföldön (Finnország-, Svédország-, Norvégia-, Dánia- és Hamburgban) tett tanügyi tanulmányútról / Pócsi Blanka

Kecskemét: Kecskeméti r. t. Ny., 1911 – 27 p.

 

PODMANICZKY Frigyes (1824-1907)

Úti naplómból / Podmaniczky Frigyes

Pesten: Irodalmi Intézet, 1853.

Oroszország, Svédország, København, Hamburg.

 

POGÁNY József (1886-1938)

Dánia, a paraszteldorádó : [úti élmények] / Pogány József

Budapest: Athenaeum, 1918 – 127 p.

 

 

R


RASMUSSEN, Ebbe Gert (1939-)

Ungarn 1956 inledning og kilder : Kildehæfte til fundamental historie / Ebbe Gert Rasmussen

Gad, 1975 – 56 p.

ISBN 87-12-22888-5

 

RIISHØJ, Søren

Socialisme med et „borgerligt” ansigt særligetræk ved den politiske og økonomiske udvikling i Kádárs Ungarn: en debatbog / Søren Riishøj

[København]: Vindrose, 1984 – 184 p.

ISBN 87-7456-193-6

 

ROSS, Stewart

Kommunismens sammenbrud : Vidne til historien / Stewart Ross

Original title: The collapse of communism

Holte Flachs, 2005 – 56 p.

ISBN 87-627-0661-6

Indhold: Kommunisme: teori og praksis ; Hvor ved vi det fra? ; Den sejrende kommunisme ; Et jerntæppe ; Den kolde krig ; To Tysklande ; Ungarn, 1956 ; Forår i Prag ; USSR stivner ; USSR sakker bagud ; To livsformer ; Polens Solidaritet ; Gorbatjov ; Økonomisk katastrofe ; Tingene falder fra hinanden ; Tyskland: Berlinmurens fald ; Centraleuropa ønsker kapitalistisk demokrati ; Sydøsteuropa: en blodig overgang ; Rusland: Jeltsin og kuppet; USSR: befrielse ; USSR: nyt tyranni ; Forandringer og modstand rundt om i verden ; Kinas markedskommunisme ; Læren af kommunismens sammenbrud?

 

ROSTBØLL, Erik

Ungerske vidnesbyrd. Rejse til Budapest november 1956. / Erik Rostbøll

København: 1957 – 110 p.

 

RUE, Harald

Om litteratur / Harald Rue

[Risskov]: Sirius, 1977 – 198 p.

ISBN 87-85212-06-7

Indhold: Ludvig Holberg ; Johan Ludvig Heiberg ; Christian Winther ; H.F. Dreier ; En stækket oprørsdigter ; Henrik Pontoppidan ; H.C. Andersen og folket ; De to baronesser ; H.C. Andersen ; En reform ; Danskundervisningen og nutidsproblemet ; Holbergiana ; 1,7 procent ; Tidens stemme ; Fortielser ; Hvordan Andersen Nexø blev optaget i skolebøgerne ; Fire litteratur-debatter ; Till Uglspil ; Døde sjæle ; 1848 i Ungarn ; Den herlige gamle Vico

 

RYNNING-TØNNENSEN, Olaf

Hemmelig sender / Olaf Rynning-Tønnensen

København: Gyldendal, 1961

Fortælling fra Ungarn under opstanden i 1956

 

 

S


Skandináv államok : Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország ; 5.

Skandinavian countries : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden

[Budapest]: [OSZK], 1992 – 122 [1] p.

ISBN 963-200-310-1 [5.]

Megjelent 520 példányban ; Könyvtár: hungarika

 

Skandináv líra / Szerk.: Hajdú Henrik

Újpest: Vörösmarty Irodalmi Társaság, 1936 – 180 p.

Dán irodalom ; Norvég irodalom ; Svéd irodalom 

 

Skandinávia : Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország / Paul Hardin [et al.]

[Fordítottók: Béresi Csilla et al.] ; [magyar vonatkozásokkal kiegészítette: Kántor Barbara]

Budapest: Park, 2006 – 582 p., [4] t. : ill. részben színes

ISBN 963-530-599-0

Serie:  Vista könyvek, ISSN 1589-4665

 
SCHMIDT, Anton
Afholdsbevægelsens Verdenshistorie : indbefattet en sideordnet fremstilling af drikkeondets unbredelse og bekæmpelse fra de ældste tider til vore dage. 5. del : Rusland, Polen, Tyskland, Østrig-Ungarn / Anton Schmidt
København: Danmarks Afholds-Bibliotek, 1916 – 271 p.
 

EBESTYEN, Victor

Ungarn 1956/ Victor Sebestyen

Oversat fra engelsk af Allan Søndervang

Original-udgave: Twelve days : Revolution 1956., London, 2006 ; 1. udgave, 1. Oplag

Valby: Borgen, 2006 – 362 p. ; tavler

ISBN 978-87-21-02706-3

ISBN 87-21-02706-4

Om den ungarske opstand, der begyndte den 23. oktober 1956 mod den sovjetrussiske undertrykkelse af landet, og en analyse af de politiske og kulturelle forhold, der første frem til den  

 

SIMONSEN, Kjartan (1942-)

Kommunismens nedtur / Kjartan Simonsen

[København]: Gyldendal, 1991 – 59 p.

ISBN 87-01-08212-4

Om kapitalismen og kommunismen i 1900-tallet, den russiske revolution, Stalins regime, 2. verdenskrig, den kolde krig, Gorbatjevs politik samt afviklingen i Sovjetunionen. Desuden afsnit om Polen, Ungarn, Østtyskland, Tjekkoslovakiet og Rumænien.

 

 

SZ


A Szent Mise magyar szövege

Kopenhagen: A Dániai – Délsvédországi Magyar Egyházközség, 1972 – 14 p. : ill.

 

SZALAI Anita

A médiaszabályozás Dániában / Szalai Anita

Budapest: AKTI, 2010 – 33 p.

ISBN 978-963-88774-8-2

Serie:  AKTI füzetek, ISSN 1788-134X

 
SZEBERÉNYI Lajos Zsigmond (1859-1941)
A dán keresztyénség rövid átnézetes története / Szeberényi Lajos
Békéscsaba: Evang. Egyh. Könyvkereskedés, 1941 – 89 [3] p.
 

SZEPSI Csombor Márton (1595-1622)

Europica varietas, avagy Szepsi Czombor Martonnak Lengyel, Mazur, Pruz, Dania, Frizia, Hollandia, Zelandia, Anglia, Gallia, Német és Cheh országon, viszontag az prussiai, pomeraniai, sveciai, norvegiai, frisiai, zelendiai, britanniai tengeren valo budosasaban látot, hallot külömb fele dolgoknak rövid le irasa ... / [alakilag restaurálta, jegyzetekkel ellátta Szeremlei László.] ; [Reprint kiadás]

Kolozsvár: Lepage, [1943] – 205 [3] p.

 

SZIVÓS Béla (1849-1912)

Nansen utazása lábszánkón Grönlandon keresztül / Szivós Béla

Budapest: Franklin, 1911 – 95 p., [1] t.fol. : ill.

Nansen, Fridtjof (1861-1930)

 

 

T


Tantervek külföldön : részletek Anglia, Dánia, Németország; Norvégia és Új-Zéland nemzeti tanterveibő, törvényeiből /

... szerkesztette: Horánszky Nándor ; a bevezetőt írta Szebenyi Péter

Fordították: Krolopp Judit, Schaffhauser Ferenc, Varga Katalin.

Budapest: OKI, 1993 – XII., 250 p. : ill.

ISBN 963-682-404-5

Serie:   A tantervelmélet forrásai, ISSN 0231-4940 ; 15.

Összefoglalás magyar és angol nyelven

 

TAKARÓNÉ GÁLL Beatrix

Dánia közgazdasági viszonyai / Takaróné Gáll Beatrix

Budapest: 1931 – 18 [2] p.

Különlenyomat a VIII. ker. Bezerédi-utcai FelsőKereskedelmi Iskola Értesítőjéből

 

 

U


Det nye Ungarn tilbageblik og perspektiver / af Dansk Slaviskforbund

København: Svantevit, 1994 – 170 p.

ISBN 87-88870-18-9

Serie:  Svantevit ; årgång 16, nr. 2

Serien udgivet af Dansk Slavistforbund

Indhold: Lene Bøgh Sørensen: Ungarn mellem fortid og fremtid. Ragnhild Hove Hundebøll: Den lokale selvforvaltning. Margit Nielsen: Al begyndelse er svær - samfundsøkonomiens udvikling efter den politiske omvæltning. Mette Skak: Ungarn i Europa - Ungarns udenrigspolitik. Steven Sampson: Det ungarske spørgsmål: kan ungarere blive gode rumænere?. Karsten Fledelius: Vojvodina - fra serbernes hjem i Ungarn til ungarernes hjem i Jugoslavien. Iboja Wandall-Holm: Minoritetsgrupper i Slovakiet. Susanne Klausen: Demokrati på afveje: antisemitisme i Ungarn. Susanna Sugar: Biblioteker - uundværlige, men lidt upåagtede. András Nagy: Hvad bliver der tilbage af den ungarske litteratur?. Ilona Roboz Kristensen: Forårsbrisen får vandene til at stige. - Anna Braasch: Ungarsk skolevæsen i dag. Ildikó Reményi: Ungarns miljøforhold

 

 

Ü


 

 

V


VÁMOS Miklós

Sangen har vinger / Miklós Vámos

Zenga zének (dansk)

[København]: Gyldenhal, 1987 – 275 p.

ISBN 87-00-07364-4

Set gennem den ubønhørligt logiske og konsekvente 6-årige Lillebrors øjne skildres tiden omkring opstanden i Ungarn i 1956

 

VARMER, Hjørdis

Oprøret i Budapest / Hjørdis Varmer

1. udgave, 1. oplag

København: Forum, 2004 – 198 p.

ISBN 87-553-4973-0

Ungarn 1956. Fabriksarbejdersken Zitta, enlig mor til 11-årige Viktor, deltager aktivt i den blodige opstand. De bliver skilt ad, og efter svære strabadser kommer Viktor som flygtning til Danmark

 
VÉRTES Károly (1843-1917)
Három főváros (Berlin, Koppenhága, Drezda) : útirajzok / Vértes Károly
Budapest: ifj. Nagel Ottó Könyvkereskedése,1903 – 112 p. : ill. 26 képpel
Bibliogr.: p. [206]-207
 

VOJNICH Oszkár (1864-1914)

Spitzbergákig: úti jegyzetek / Vojnich Oszkár

Budapest: Singer és Wolfner, [1899] – 73 [1] p.

 

 

W


WEINREICH, Torben
Manden i vinduet november 1956 / Torben Weinreich
[København]: Høst, 1980 – 133 p.
ISBN 87-14-18071-5
Foregår i Danmark i november 1956 - tiden for Suez-krisen og opstanden i Ungarn. Karl på 12, som bor med sin familie i Ordrup, er dog mere optaget af cykelløb, slåskampe, ulykkelig kærlighed og af: "Manden i vinduet"
 
WEISSBERG, Alex
Joel Brands historie / Alex Weissberg
Original title:Die Geschichte von Joel Brand

København: Gyldendal, 1957 – 231 p.

Beretning om den jødiske modstandsbevægelse i Ungarn under den anden verdenskrig

 

WOSINSKY Mór (1854-1907)

Karczolatok dán- és svédországi útamból / Wosinsky Mór

Szegzárd: Újfalusi Nyomda, 1888 – 87 p.

 

 

Z


ZÉTÉNYI Endre (1904-1993)

Hell Miksa csillagász / Zétényi Endre

Eger: Ho Si Minh TanárkékzőFőiskola, 1970 . p. 439-452. : ill.

Serie:   Az egeri Ho Si Minh TanárkékzőFőiskola füzetei ; 519.

Különlenyomat: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, N. S. Tom. 8.

 

ZILINSKY, Ursula

Før solen gik ned / Ursula Zilinsky

2 bind ; på dansk ved Michael Tejn ; Originaludgave:Before the glory ended, 1967

Bind 1 ; Fremad, ? – 239 sider ; Serie: Fremads folkebibliotek/Bogringen ; 217

ISBN 87-557-0289-9

ISBN 87-557-0291-0

Bind 2 ; Fremad, ? – 216 sider ; Serie: Fremads folkebibliotek/Bogringen ; 218

ISBN 87-557-0293-7

ISBN 87-557-0295-0

Roman fra det gamle Europa, hvor aristokratiet dominerede, fra 1930-rne frem til Ungarn-opstanden i 1956. Hovedpersonerne er to fætre, officerer og adelsmænd, den ene franskmand, den anden ungarer.  

 

 

 

ZS


 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. CLOAKING e-mail címre várjuk észrevételét.

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Dán-magyar lexikon

2011. december 16. péntek, 10:58
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

DÁN-MAGYAR LEXIKON

 

Dániában élt, vagy élő magyar (származású) személyek, egyesületek, folyóiratok, stb.

Magyarországon élt, vagy élő dán (származású) személyek, utazók, stb..

Egyesületek, szövetségek, folyóiratok, politikai pártok, vállalkozások, stb.

 

 

 

Kedves Olvasóink!

 

A www.ungerska.se  egyes oldalaival kapcsolatban több visszaélés jutott tudomásunkra, ezért a Dán-magyar lexikon oldal csak tájékoztató jellegű.

Az Északi Magyar Archívum (ÉMA) gyűjteményének teljes anyaga csak Magyarországra kerülése után lesz elérhető.

Északi Magyar Archívum Baráti Kör eszmei és erkölcsi támogatói a jövőben is

az  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mailon érdeklődhetnek.

 

Bővebben az Északi Magyar Archívum Baráti Köréről az  Északi Magyar Archívum Baráti Köre

oldalon olvashatnak.

 

Megértésüket kérve, köszönjük látogatását.

 

Szöllősi Antal, Stockholm, Svédország

Véghváry Lóránt, Durban, Dél-Afrika

az Északi Magyar Archívum alapítói

2017. december 22.

 

 

Ui.

Magyarországon nagyon sok használaton kívüli épület van, amelyek közül talán egy alkalmas és praktikus lehetne az Északi Magyar Archívumban összegyűjtött anyag magyarországi elhelyezésére.

 

Ezzel kapcsolatban egy érdekes magyar honlap:

elhagyatott épületek,helyek képek - Romos, elhagyatott épületek ...

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

 

Az oldal bővítésében, pontosításában – eddig – segítséget nyújtott;
 
Koós András, Magyarország (2016. szeptember)

 

 

 

 

A


ANDERSEN, Hans Christian
(Odense, 1805. április 2. – Rolighet [a koppenhágai Østerbroban], 1875. augusztus 4.): valószínűleg a leghíresebb dán költő és meseíró.
Meséinek első hazai fordítója, Szendrey Julia (1828-1868), Petőfi egykori felesége, 1856-ban az ő tolmácsolásában jelentek meg először Magyarországon Andersen meséi.
Interneten:  Magyar   Dansk   English
 
ANDRÁSSY Klára, grófnő ( herceg Odescalchi Károlyné)
(Budapest, 1898. január 18. – Dubrovnik,  1941. április 12.) kommunista forradalmár.
1938-ban a koppenhágai Politiken c. lap munkatársaként bejárta a köztársasági Spanyolországot, majd belépett a csehszlovák kommunista pártba és szabotázsakciókat szervezett német vasúti és közúti szállítmányok ellen. 1940-ben már Magyarországon mint a a menekültekkel foglalkozó magyar–lengyel bizottság alelnöke a lengyel menekültekkel foglalkozott. Fő utcai otthonában székelt a bizottság irodája. Kapcsolatot tartott fenn a brit nagykövetséggel is, és értékes politikai információkkal látta el Owen O'Malley nagykövetet. Amikor 1941-ben Magyarország hadba lépett, megszakadtak a brit–magyar diplomáciai kapcsolatok, és megerősödött Budapesten a német befolyás. O'Malley figyelmeztette a hercegnét, hogy a letartóztatás veszélye fenyegeti. Odescalchi Klárát a brit tengerészeti attasé Dubrovnikba vitte egy olyan kiutazási engedéllyel, amelyet személyesen Horthy írt alá. A tervek szerint a királyi haditengerészet onnan tengeralattjáróval Görögországba, majd Kairóba szállította volna. 1941-ben Dubrovnikbanazonban tragikus módon életét veszítette a dubroviniki kikötő olasz bombázása során. Mindkét lábát le kellett vágni, mielőtt belehalt sebesüléseibe.
Irodalom: MÉL.
Interneten:     Klára Andrássy - Wikipedia
 
APOSTOL
Dániai magyar újság
 
 
B

 


BARTH Johann Conrad
(Lampertheim, 1634. – Sopron, 1692.): evangélikus lelkész.
Bécsben a dán királyi követségen teljesített szolgálatot. A Soproni Nemes Tudósok Társaságának tagja volt.
Irodalom: ÚjMIL 2000:165
 
Bartók Béla Klub
Dániai magyar egyesület.
 
BEKE G. Margit; Görög Imréné
(Gödöllő, 1890. július 11. – Budapest, 1988. augusztus 30.): műfordító, író.
1922-től norvég, dán, svéd, angol, francia és orosz műveket fordított.
 
BOTOND István :  Botond Pál

(Budapest, 1912. augusztus 7. - Sydney, 1978. április 20.): költő, író, műfordító.

1936-ban a budapesti egyetemen belgyógyász diplomát szerzett. A II. világháború alatt katonaorvosként került Dániába. 1948-ban kivándorolt Ausztráliába.

 

 

CS


CSÉNYI Györgyné

Budapest ; 1994. március 8-án Koppenhágában 54 éves korában tízórás műtét során megkapta balesetben elhunyt svéd nő máját – tizenkét kilós sajátja helyett – és veséjét. 

Forrás: Népszabadság. 1994. május 7. (Pünkösti Árpád).

 

 

D


Dán Híradó

1978-1985 között Budapesten a Dán Királyi Nagykövetség kiadványa

 

Dán huszárság

A dán huszárság alapjait 1762-ben szervezték meg öt magyar tiszt részvételével. Az első dán huszárezred létszám tekintetében elég kicsi volt.

A technika előrehaladtával a dán huszárság is háttérbe szorult, amely még ma is létezik és szeretettel ápolják a huszár hagyományokat.

 

Dán királyi lovastestőrség

1737-ben állították föl a dán királyi lovastestőrséget, amely alig állt néhány emberből állt, de abban magyar huszárok is voltak. Mindössze három tisztből, egy őrmesterből, két káplánból, egy trombitásból és harminc huszárból állt. Az 1862-es előírás szerint a dán király testőrhuszárainak fekete mentét, fehér sujtással zsinórozott karmazsin dolmányt kellett viselniök. Ez a hagyományos viselet kétszáz év múlva is csaknem változatlan maradt a Dán királyi lovastestőrségnél, csak a dolmányt világoskék atilla váltotta fel.

 

Dán-Magyar Baráti Kör

1979-ben a Kör képviseletében Demény Károly művészeti vezető arról tudósította a Magyarok Világszövetségének lapját, a Magyar Híreket; „...hogy a kör feladatául tűzte ki a két nép baráti kapcsolatainak fejlesztését, egymás kultúrájának mind jobb megismerését. Ennek érdekében látogatásokat szerveznek Magyarországra, és minden esetben élménybeszámolón ismertetik tapasztalataikat. Ez azért is fontos számukra, mert sokakban még a „régi” Magyarország emléke él.”  

 

  

F


FEJÉRVÁRY Géza
(Josefstadt [Csehország], 1833. március 15. – Bécs, 1914. április 25.): magyar nemes, katonatiszt és politikus, 1884 és 1903 között hadügyminiszter, 1905-1906 között Magyarország miniszterelnöke.
1864-ben a Dánia ellen induló 29 ezer fős osztrák seregben, a magyar huszárok egyik tisztjeként a dánok ellen harcolt a schleswig-holsteini háborúban.
Magyarországon ő kapta a legtöbb kitüntetést az uralkodótól.
 
Figyelő

Dániai magyar újság

 

Frottírpörkölt [pacal]

Grethe és Thomas Bernsten: ,,Úgy nézett ki, mintha a háziasszony, aki nem talált otthon mást, hirtelenében feldarabolta volna a frottírtörülközőt, és pörköltszafttal habarva találná. Ez volt az első találkozásunk a pacallal. A szaftja isteni, de a pacal...!?"  Noszlopy N. Miklós: Frottírpörkölt.

Irodalom: Mai nap (Budapest), 1996. július 7. 17, old.

 

FLEISCHL Sándor

(Neuern, Csehország, 1867. március 27. - ?)

Négyéves korában került Magyarországra s tanulmányait Budapesten végezte. Itt belépett atyja Fleischl Samu gabonaüzletébe, melynek 1906 óta vezetője volt. 1901 október 1-én Dánia és Izland tiszteletbeli konzullá nevezték ki, 1905-ben főkonzul lett. 

Irodalom: Magyar Zsidó Lexikon (1929); Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. I-III. Budapest: 1937. – III. kötet, p. 87-88.

 

 

G


GÁSPÁR János
(Torockószentgyörgy, 1816. október 27. – Nagyenyed, 1892. március 6.) királyi tanácsos és tanfelügyelő, kollégiumi tanár.
1856-ban nagyobb utazást tett egyik növendékével Németországban, Dániában, Hollandiában, Belgiumban, Párizsban is töltve több napot; Svájcon keresztül tértek vissza.
Interneten:  Gáspár János
 
GROSSMANN Miksa

(? , 1872 – Bp., 1913. júl. 19.): szociáldemokrata politikus, újságíró, eredetileg nyomdász.

1889-ben külföldre ment, bejárta Németországot, Belgiumot, Hollandiát és Dániát.

Irodalom: Gárdos Mariska: Szállj gondolat (Bp., 1961).

 

GUTTENBERG Pál
(Nagykálló, 1860. szeptember 15. - ?): tanár és író.
Filozófiai tanulmányainak befejezése után Skandináviában és Angliában tanulmányozta a technikai nevelés problémáit.
Műve: Dán parasztegyetemek (Budapest: 1895)
Irodalom: MÉL; Révai. 

 

 

H

 


HALVORSEN, Johan

(1864-1935), norvég hegedűművész, zeneszerző és karmester.

Műve: Kleine Tanzsuite. op. 22. No. 5. Ungarisch. Kopenhagen, Hansen – zongora és hegedű

Irodalom: Prahács Margit: Magyar témák a külföldi zenében. Bp. 1943 – 32 oldalon

 

HAMVAS BÉLA KLUB

1989. június 27-én alakult Koppenhágában.

Irodalom: Enc-Hun 2:241.

 

HELL Miksa

(Selmecbánya, 1720. május 15. - Bécs, 1792. április 14.): csillagász.

 

HJALMAR, Clausen

(Århus, 1905 augusztus 29. – Holte (Ny Holte sg.), 1983. november 20.): dán agrármérnök, a MTA tiszteleti tagja, 1967.

 

HOFFORY Julius

(Aarhusban (Jütland), 1855. február 9. – Berlin, 1897. április 12.): magyar származású án nyelvész.

Irodalom: Révai 10:176

 

HOFSTETTER Ádám János

(Selmeczbányán 1667. – Kopenhága, 1720 körül.): a dán király házi orvosa volt.

Irodalom: Révai 10:179 ; Palas Nagylexikon

 

HUNNIA BOOKS & MUSIK

København. Magyar könyvüzlet volt.

 


I

 


 


J

 


JUNGERTH Mihály : 1933-tól Jungerth-Arnóthy
(Bácsordas, 1883. március 13. – Budapest, 1957. szeptember 11.) hivatásos diplomata,
1919-től a külügyminisztériumban. 1920-ban és 1921-ben a magyar hadifoglyok Szovjetunióból történő hazahozatalát célzó, Koppenhágában és Rigában aláírt egyezmények tárgyalója és aláírója.
 
 
K

Két szív szolgálat

Dániában megjelent magyar lap. Szerkesztő és kiadó: Károlyi József.

 

KAAS Albert Nils, rewentlowi [dán] báró, 1912-től magyar báró is

(Budapest: 1885. június 10. – Subiaco, [Nyugat-Ausztrália], 1961. április 23.): közjogász, egyetemi tanár, rewentlowi báró Kaas Ivor fia.

 
KAAS Eduárd, rewentlowi [dán] báró
(Bückeburg [Németország], 1812. február 5. – Farmos, 1885. november 9.): vértes kapitány, Rewentlowi báró Kaas Ivor politikus, utazó édesapja; rewentlowi báró Kaas Albert Nils nagyapaja.
A Walmonden huszárezred kapitányaként, Magyarországon teljesített szolgálatot és 1838. november 29-én feleségül vette draskóczi és jordánföldi Ivánka Idát. Felesége kedvéért otthagyta az osztrák hadsereget és Magyarországon telepedtek le. 
 
KAAS Ivor, rewentlowi [dán] báró

(Lontó, 1842 január 24. – Budapest, 1910. december 29.): dán eredetű családból származó író, politikus, publicista, utazó; báró Kaas Ede fia; báró Kaas Albert egyetemi tanár apja.

Ismertebb művei: A Keletázsiai expedíció (Pest, 1869); Ítélet napja (szomorújáték, Bp., 1876).

Irodalom: Pethő Sándor: Kaas  Ivor. Politikai arcképek (Bp., 1911); Révai; MÉL.

 
KÁLNOKY Gusztáv Zsigmond

(1832-1898) gróf, osztrák-magyar külügyminiszter. 1874-ben Koppenhágában követ.

Irodalom: Révai 11:166

 

KÁROLYI Alajos
(Bécs, 1825. augusztus 8. – Tótmegyer, 1889. december 26.): gróf, diplomata. 1859-ben követté és rendkivüli miniszterré nevezték ki  Koppenhágába, majd berlini és londoni nagykövet, Károly Lajos gróf fia.
Irodalom: Révai
KLEMBALA Ernő

(Gölnicbánya, 1915. december 6. – Koppenhága, 1986. augusztus 13.): jezsuita szerzetes, pedagógus.

 

KUNWALD Cézár ; Cæsar Kunwald

(Graz, 1870. július 25. – Dánia, 1947. január): festőművész. (Dohnányi Ernő sógora)
Nevezetesebb portréi: Kellermann német író, Dohnányi Ernő és Johannes V. Jensen dán író, Brentano amerikai követ, Kisfaludy Sándor mint testőr.
Tagja volt a Benczúr Társaság-nak és a Céhbeliek-nek.
Díjak: Állami Pasztell-díj, 1922 ; Herbert Vilmos-díj, 1922.
A II. világháború kitörésekor Dániába költözött.
Irodalom: MÉL 1981:1034. ; Képzőművészet, 1931. szeptemberi száma
 
 
L

LÁNG Mátyás

(? – Sopron, 1682. november 28.): evangélikus lelkész.

1643-ig Boroszlóban tanult. A vallásüldözés alatt, a bécsi svéd és dán követség közbenjárására, abban a szerencsében részesült, hogy nem küldték száműzetésbe és írásbeli nyilatkozatot sem kellett aláírnia, hanem megengedték neki a szülővárosában való tartózkodást. 

Irodalom: Szinnyei 

 

 

M

 


MÁDAY Károly

(Késmárk, 1821. május 30. – Dobsina, 1870. szeptember 28.): evangélikus püspök.

Járt Dániában és Svédországban is. 

Irodalom: Szinnyei; Révai; MÉL.

   

Magyar Athlétikai Club

Irodalom: Hídfő (London), (1979. július-augusztus)788-790:21.

 

Magyar-Dán Szervezet

 

MAGYAR ÚJSÁG

Ungarsk nyhed
Koppenhága: 1956-1958
Magyar nyelvű dániai újság volt.
 
MATERN György Keresztély ; Maternus de Cilano
(Pozsony, 1696. december 18. – Altona [Dánia (ma Hamburg-Altona, Németország)], 1773. július 9.) orvos.
 
MILHOFFER Sándor
(Kecskemét, 1869. március 25. – Budapest, 1945 március 28.) közgazdaságtani és gazdaságtörténeti író.
Műve: A régi Dánia mezőgazdasága. (Budapest, 1902)
 
 
N

NIELSEN, Frederik Christian

(Aalborg, 1846 október 30. – Aarhus, 1907 március 24.): dán püspök, egyháztörténész.
Műve magyarul: A keresztény egyház történetének vezérfonala, I-II.(Budapest: 1907) Ford.: Szeberényi Lajos Zsigmond (1859-1941).
 
 

O


 

 

Ö


ŐSZ Ilona

(Budapest, 1942. – ): festőművész, grafikus, iparművész, díszlettervező.

Budapesti Iparművészeti Főiskolán Eigel Istvánnál tanult. 1976-tól Dániában lakik. A festészet és a grafika mellett díszlet- és jelmeztervezéssel, könyvillusztrációk készítésével is foglalkozik. Európa több nagy városában volt kiállítása.

 

 

P


PODMANICZKY Pál, báró

(Budapest, 1885 március 16. – Sopron, 1949 október 3.): evangélikus lelkész, egyetemi tanár.

Tanulmányait a pozsonyi evangélikus teológiai akadémián és a rostocki egyetemen végezte. A Hajnal című külmissziói folyóirat szerkesztője. Jelentős a skandináv népekkel való egyházi kapcsolatok kiépítése érdekében végzett munkája.

Irodalom: MÉL
 
POROSZ-OSZTRÁK-DÁN HÁBORÚ
Más néven második schleswig-holsteini háború 1864-ben az észak-német Schleswig-Holstein tartományok miatt kirobbant háború, amelyet az Osztrák Császárság és Poroszország szövetsége vívott a Dán Királyság ellen. A Németország egyesítéséhez vezető három konfliktus egyike.
1864. január 16-án Ausztria és Poroszország felszólította Dániát, hogy vonja vissza minden eddigi intézkedéseit. Dánia ezt visszautasította.
Ludwig von Gablenz báró vezetésével egy 29 ezer fős osztrák sereg, a császári-királyi grázi 6. Hadtest indult el Schleswig-Holsteinbe. A császári haderő felét osztrákok, másik felét magyar, cseh és lengyel katonák alkották, míg a lovasdandár teljesen osztrák volt. A Magyarországon állomásozó csapattestek közül több huszárezredet, vagy századot, illetve 34. Kassai és 72. Pozsonyi gyalogezredet állították be a dániai hadjáratba, ahol a magyarokon kívül jelentékeny számban még szlovákok is voltak. Részt vett továbbá a dán háborúban a 6. dél-magyarországi ezred, ahol szintén számos horvát vagy szerb nemzetiségű sorkatona akadt. Az Északi-tengerre egy osztrák hajóraj is indult, ezeknek tengerészei is zömmel olaszok és horvátok voltak.
A Dánia ellen induló magyar huszárok egyik tisztjeként ott volt Fejérváry Géza későbbi miniszterelnök is.
 
POULSEN, Poul

(1895-1968): dán művészettörténész, diplomata.

1922-től 1945-ig a budapesti dán követség alkonzulja, majd konzulja, 1947-től 1964-ig a budapesti dán ügyvivő.          

 

 

R


RÁTH József
(1921 – Koppenhága, 1983.): könyvtáros, újságíró.
A Dániai Királyi Könyvtárban dolgozott.
 
REICHENBACH Béla : Nagypataky
(Pázmánd, 1887 március 20. Budapest, 1960 március 24.) gazdasági szakíró, egyetemi tanár.
Többször járt tanulmányúton Németországban, Dániában és Svájcban.
 
 
S

SAJNOVICS János

(Tordas, 1733. május 12. – Buda, 1785. május 4.): jezsuita szerzetes, matematikus, csillagász, nyelvtudós.
 
SCHELL, Christian
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban a magyarok oldalán harcoló dán nemzetiségű önkéntes. A Vas megyei Kukméron sorozták be, aki Pölnből érkezett Magyarországra.
 
SKRAM, Amalie

(Bergen, 1846. augusztus 22. – Koppenhága, 1905. március 15.): norvég írónő.

1884-ben kötött házasságot Asbjørn Skram (1847-1923) dán íróval.

Magyar irodalom: Világirodalmi Lexikon 13, 1992:230-232 (Merkl Hilda)

 

SKRAM, Asbjørn Oluf Erik (családi név); Henrik Herholdt (írói név)

(Koppenhága, 1847. március 10. – 1923. november 21.): dán író, újságíró.

Magyar irodalom: Világirodalmi Lexikon 13, 1992:232 (Ács Péter)

 

STRUENSEE, Johann Friedrich,gróf

(Hale, 1737. augusztus 5. – lefejezték, København, 1772. április 28.): dán miniszter, orvos.

Tragikus sorsát több drámaíró, köztük Szigligeti Ede (1814-1878) dolgozta fel: Struensee,1871.

Regények Struensee-ről

SZIGLIGETI Ede: Struensee : tragoedia. Pest: Pfeifer, 1871 – 72 p.

Zolnai Béla: Szigligeti Struensee-jének forrásai. Egyetemes Philológiai Közlöny, [Budapest: 1913] – p. 730-742.

Zolnai Béla: Szigligeti Struensee-jének forrásai. Különlenyomat az Egyetemes Philológiai Közlöny, Budapest: [1914] – p. 736-742.

GYALOKAY Mózes: Struensee. Budapest: Franklin, 1877 – 332 p.

NEUMANN, Robert: A királyné kegyence. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1973.

ENQUIST, Per Olov: Az udvari orvos látogatása. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2001.

 

STUNDER János Jakab

(Koppenhága [Dánia], 1759. november 5. – Besztercebánya, 1811. augusztus 13.): dán festőművész, grafikus.

 

 

SZ


SZEBERÉNYI Lajos Zsigmond
(Békéscsaba, 1859. november 4. – Békéscsaba, 1941. szeptember 24.) evangélikus lelkész, felsőházi tag, egyházi író.
Több művet dán nyelvről magyarra fordított.
 
SZÉCHÉNYI Dénes, Sárvár-felsővidéki gróf

(Pest, 1866. december 1. – Stockholm, 1934 június 26.): diplomata.

1908-tól kezdve 9 éven át az Osztrák-Magyar Monarchia képviselője Dániában és Norvégiában.

Irodalom: Révai
 
SZENDREY Julia
(Keszthely, 1828. december 29. – Pest, 1868. szeptember 6.): költő, író; előbb Petőfi Sándor (1823-1849), majd Horvát Árpád (1820-1894) történész felesége.
Hans Christian Andersen (1805-1875) meséinek első hazai fordítója, Petőfi egykori felesége volt. 1856-ban az ő tolmácsolásában jelentek meg először Magyarországon Andersen meséi.
 
SZŰCS R. Gábor
1969-ben végzett a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen. 1970-től a Külkereskedelmi Minisztériumban vállalt munkát, tizenhat évig foglalkozott a magyar–jugoszláv gazdasági kapcsolatokkal. Öt évet töltött Belgrádban, majd Koppenhágában és Stockholmban mint a magyar kereskedelmi kirendeltség munkatársa, 1997-től a koppenhágai magyar nagykövetség külgazdasági attaséja volt. Számos szakcikket írt az említett országok gazdaságáról, szakkönyvek fordításában vett részt.
 
 
T

TELMÁNYI Emil

(Arad, 1892. június 22. – Holte [Dánia], 1988. június 13.): hegedűművész, karmester.

 

 

U 


UNGARSK VINHUS

 ,,...många danskar ett minne av det "Ungars Vinhus" som fanns före sista kriget. Ett ställe där enkla viner med lätta namn serverades - bland dem oxblod, nunneblod och tjurblod. Plus ett mycket lätt vit-vin, som man brukade föreslå till gäster som var blyga eller lite bleka om nosen, och som därför kallades prästvin."

ur Tunberger, Pernilla  -  Henrikson, Alf: I vingården. Bokförlaget Trevi, 1982.  p. 154

 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


 

 

Z


ZAICZ Gábor
(Budapest, 1944. április 16. – ) magyar nyelvész, finnugrista, egyetemi docens.
Az 1971–1972-es tanévben ösztöndíjasként tanult Finnországban: Helsinkiben és Turkuban. 1973–1976 között vendéghallgatóként turkológiai tanulmányokat folytatott az ELTE török tanszékén. 1979–1982 között - mint az első magyarországi vendégoktató – Dániában: Koppenhágában és Aarhusban volt lektor, majd 1987–1990 között a svédországi Uppsalában. Koppenhágában a magyar mellett finnugor lektor, valamint az összehasonlító finnugor nyelvészet, a mordvin nyelv és a szamojédisztika oktatója is volt.
 
 
ZS

 

 

 

 

 

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

  

Dánia : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 16. péntek, 09:03
Írta: Szöllősi Antal

 

 

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

DÁNIA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

A


Ahogy a dánok csinálják...

= Magyar mezőgazdaság. Hungapig tájékoztató, 2004. 4. szám – p. 13.

 

Alfréd [dán] király Geografiája az ősi Magyarországról...

= Magyar Történelmi Szemle (New York), 1. évf. 1969. 1 szám. –  p. 89-91 

 
ÁGH, Attila: Köbenhavn till Köbenhavn : Ungerske perspektiver
= Vindue mod Øst, (Danmark, Odense: 1987-2004., ISSN 0902-4344) ; (2003)4:27-34.
 

ANDERSEN Per B.: Hilsen fra Evika. = Berlingske tidene, 1978-05-17

Erindring fra opstanden i Ungarn i oktober 1956

 

ANDERSEN Per B.: 11 dage der rystede verden. = Berlingske tidene, 1981-10-31 : ill.

Ungarns væbnede oprør mod Sovjetunionen i 1956

 

 

B


Ballassa Iván dániai kitüntetése
= Ethnographia, 86(1975)4:634.
 
BANG-JENSEN, Povl (Koppenhága, 1909 április 6. – New York, 1959 november 26.)  
Csíkmenasági: Povl BANG-JENSEN az 56-os szabadságharc dán vértanúja
= Szittyakürt (Cleveland, Ohio,USA), 20(1981. január)1:1-
 
Hivatalos adatok Bang-Jensen erőszakos haláláról
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 23.)4:1.
 
BAKA F. Zoltán: Beszélgetés Tom Norringgal, Dánia magyarországi nagykövetével
= Figyelő, 57(2013)17:70.
 
BALÁZS György: Dánia és Norvégia meghódítása a különböző hírforrások alapján a magyar sajtó tükrében,
különös tekintettel Csongrád Megyére (1940. április 9-június 9.)
[The Occupation of Denmark and Norway as Reflected in the Hungarian Press (9th April - 9th June 1940)]
= Móra Ferenc Múzeum Évkönyve : Történeti tanulmányok : Studia historica 9. ; Szeged: 2006 – p. 165-198.
 
BÁRDOS B. Edit – BEDő Péter: Nem kell Dániáig menni!

= Magyar mezőgazdaság,  63(2008)6. – p. 34-35. 

 

BARFOED, Niels – UNGAUARY, Rudolf: Vi skal lære at sørge. = Politiken, 1989-05-21
Niels Barfoed, interwiew med Rudolf Ungauary [Ungváry?]
En af de drivende kræfter i rehabiliteringen af de henrettende efter det blodige opgør i 1956 i Ungarn.
 
BAYER József: Egy hazánkban letelepedett dán festőről
= Budapesti szemle (1873-1944), 40:152. kötet (1912)431:235-248
 
BINDER István: 1956 nyugati menekültjei. Ezer magyar Dániában.
= Heti Magyarország, 30(1993. október 29.)44(1552):13.
 
BINDER István (Koppenhága): Bartók és a Marica grófnő. A magyar kultúráért – Koppenhágában.
= Heti Magyarország, 32(1994 január 21.):3, p. 15. 
Dán-Magyar Baráti Társaság és újságjuk: Danmark - Ungarn
 
BINDER István [riporter]: Eszterhás Péter: Két kultúra áldása, átka.
= Heti Magyarország (Budapest), 31(1994)6:13.
 
BINDER István (Koppenhága): Két kultúra áldása, átka. Eszterhás Péter az „emigráns árulókról” Dániában.

= Heti Magyarország, 32(1994.február21.):6, p. 13. 

 

BIZA Klára: Dániától Új-Zélandig. = Kertészet és szőlészet, 53. évf. 2004. 45. szám. – p. 15-16.

 

BIZA Klára: Sikeres dánok. = Kertészet és szőlészet, 57. évf . 2008. 13. szám. – p. 6-9.  
 
BODÓ László: Debreceni huszártiszt a dán ellenállási mozgalomban
= Debreceni szemle, 9(2001)4:539.
 
BOLERATZKY Lóránt: Ötven éve halt mártírhalált Kaj Munk dán lelkész
= Keresztyén igazság, (1994)22:32-35.
 
BUGYI Balász:  A koppenhágai orvosi Múzeum. = Orvosi Hetilap, 109(1968)30:1666-1667.

 

 

C Cs

 


CSÁNYI Yvonne – FÓTINÉ HOFFMANN Éva – KERESZTI Zsuzsa: Tanulmányút Dániába egy PHARE Twinnings dán-magyar projekt alapján
= Gyógypedagógiai szemle, 32(2004)3:209-218.
 

CSEH Gergő Bendegúz: Magyarországról – Dániából. = Betekintő, 2008/3

 
Csíkmenasági: Povl BANG-JENSEN az 56-os szabadságharc dán vértanúja
= Szittyakürt (Cleveland, Ohio,USA), 20(1981. január)1:1-
  

 

D


Dán literatura. [Ismertetés]  = Tudománytár (Pest), 1835. 5. k. 209-210

Oehlenschlaeger új tragédiája Margit királyné. [Oehlenschlaeger: Adam Gottlob: Dronning Margareta] Paleeden Müller új költeményeiről. [Helyesen: Paludan-Müller, Jens]
Koppenhágában megjelenő lapokról.
 
Dán-magyar kapcsolatok: van mit fejleszteni   = vg.hu/gazdasag, 2002. július 11.
 
Dániap. 283

In: Kincses Kelendárium 1906 : A gyakorlati élet általános útmutatója

      Budapest: Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalata, 1906 – 568 p.

 

Dánia – p. 678

In: Hármas mutató a magyar igazságügyi írott jog forrásairól / Magyar törvények Grill- féle kiadása

      Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata. 1907 – 784 p.

 

Dánia, Norvégia, Svédország – p. 79-80

In: Kogutowicz zsebatlasza az 1923. évre. : Budapest: Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi Szakosztálya

 
Dánia kertészeti viszonya.  = Gyümölcskertész (Budapest), 13. évf. 1903/1-24. szám – p. 179.
 
Dánok a munkanélküliség ellen. = Valóság, 42(1999)8. – p. 123-125. 

 

DORNER Béla: Dánia és a dán mezőgazdaság. = Budapesti Szemle, 1903

 

DORPH, Niels Vinding: Dánia modern művészete. = Művészet, 6(1907)1:38-45.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]

 

 

E


Egyes nemzeti irodalmak századokat átfogó antológiái                       p. 21
Finnek                                                                                  p. 24
Skandinávok                                                                         p. 29
Egyes nemzeti irodalmak huszadik századi antológiái                         p. 33
Finnek                                                                                  p. 37
Svédek, norvégek, dánok                                                       p. 46
In:    Könyvtári kis tükör ajánló könyvjegyzék. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda,1983 – 310 p. ISBN 963-562-940-0
 
Északiak (Dánok, norvégek, svédek)                                                 p. 255
Jens Peter Jacobsen                                                              p. 257
Selyemcipő az aranykaptafán                                       p. 258
Henrik Ibsen                                                                          p. 259
Az északi lovag                                                          p. 261
Vége                                                                          p. 261
Duett (a „Brand”-ból)                                                    p. 262
A költő énekel („A szerelem komédiájá”-ból)                 p. 263
Magyarországhoz                                                        p. 264
Sigbjöm Obstfelder                                                                 p. 265
A halál vet                                                                  p. 265
August Strindberg                                                                  p. 267
Csöndes idill szombat estén                                        p. 269
Naplemente a tengernél                                                          p. 270
In:     Idegen költők anthológiája I-II. : Kosztolányi Dezső (fordító)
Budapest: Révai, 1937 – 573 p.
Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái
 
EWENDTNÉ PETRES Judith: Dániában : részlet egy útinaplóból
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 3(1973. január)1:23-29.
 
 
F

Félkudarc Dániában – klímatörvény Magyarországon: Beszélgetés Láng István akadémikussal.
= Európai tükör (A Külügyminisztérium folyóiratata), 15(2010. február)2:3-8.
 
Frihedskampen i Ungarn. En dokumentarisk rapport. = Perspektiv. Årg. 4. 1956. Sær nr – p. 1-94.

Oversat fra engelsk 

 

Fedezd fel Dániát! = Discover Denmark! 

= Diplomata, Diplomatic Magazine, 4(2002)9-10:23

 

FLÓRIÁN Tibor: Két Larsen-végjáték = Új Tükör, XVI. évf. 41. sz. 1979. október 14 – 38.

 

FOLKMANN János: Svédország felé: Berlin, Stockholm, Upsala, Göteborg, Kjöbenhavn, Hamburg, Dresden, Prága, Bécs.

= Értesítő, 1908/9. – Zólyom. Polgári fiú- és leányiskola

 

FRAKNÓI Vilmos: Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király, 1625-1628 : közlemények a koppenhágai kir. Levéltárból.

= Történelmi tár : 1 szorzat, 4(1881)1:98-113.

 

 

G


Grönland legmagasabb hegye. = Vasárnapi Könyv (Budapest, képes hetilap), 1930. II. félév – p. 121-? 
 
Grönlandi eszkimók nyári tanyájukon. = Vasárnapi Újság, 19(1872. augusztus 4.)31:384.
 
Grönlandi ízelítő = Magyar Konyha (Budapest), 1996. 6. szám - 32.
Grönlandi receptek.
 
GLASER Marczel Henrik: Von Kopenhagen nach Stockholm
= Illustrirte Zeitung (Lipcse, 1889)
 
GULYÁS Miklós: A dánok  = Látó, 16(2005)4.
 
 
H

 


Hamlet dán királyfi
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977. 3(1973. január)1:30-32.
 
Hivatalos adatok Bang-Jensen erőszakos haláláról
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 23.)4:1.
 
HARANGI László: Felnőttoktatás Finnországban, Svédországban, Angliában.
= Kultúra és közösség, 1975. 2(1975)2-3:205-214.
 
HAUX, Caroline: Själen och jaget anas i kläderna. Dansk modeskola.
= Dagens Nyheter (Stockholm), 7 maj 1988. - Del 4. s. 12.
                      Dán divatiskola. +Hegedüs Bianca (Dánia).
 
 
I

 


Irodalom és művészet : Jókai regényei dán nyelven. 

= Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. február 8.)6:91
 
ILONKA Mária: Magyar főiskolások Dániában.  = Biokultúra, 15(2004)3:14-16.
 
 
J

 


J. N. J.: Kasuuta = Egészségünkre!  = Magyar Konyha, 1996. 6. szám - 33.
Grönlandi italfogyasztásról.
 
 
K

Kina og Ungarn.  = Tiden. Årg. 17. 1956. – p. 463-468  
 
KAZINCZY Ferenc A. G.: Utunk Németországon át Dánia felé : feljegyzések 1944/45-ből.
= Széphalom (a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve), 19. kötet (2009):585-595.
 
KEMÉNY Zsolt: Magyar NOHAB Dániában : Útíbeszámoló.
= Vasút és modell, 5(2004)3:17-18.
 
KISS Csaba: Hazatérés Dániába   = Színház, 36(2003)3:1-24.
 
KOSZTOLÁNYI Dezső: Budapest idegen szemmel : mit látnak a külföldiek nálunk? : amerikaiak, angolok, lengyelek, bajorok,
dánok s egy indus : fogas és paprika
= Budapesti negyed : lap a városról, 16(2008)4(62.):98-99.
 
KOVÁCS Károly: Hogy kezdődőtt...  = Sziget (København), 2 évf., [1991] 1. szám, – p. 15 

1957-58-ban Magyarországról több egyetemista érkezett Dániába. A szerző ismerteti röviden a Dániai Magyar Egyetemisták Szövetsége munkásságát, az egyetemisták életét, a ma már 55-60 évesek életútját.

 

KŐSZEGI Dóra: A skandináv gyűjtemény helyzete, bővítési szempontjai.   p. 90-92.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

KRISTENSEN Tom: Ungarn. = Politiken, 1956-11-05  (Digte / költemény)

 

KROMANN Peter: Håbet om frihed druknede i blod. = Fyens stiftstidende, 1981-10-10 : ill.

Begivenhederne i februar 1956 
 
KUBASSEK János: Cholnoky Jenő 1910 évi utazása Skandináviában és a Spitzbergákon.
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, [15. évf.](2009)18:50-57.

 

L

 


LEFFLER Béla (1887-1936): Magyar írók dán nyelven
= Irodalomtöerténet, 3(1914)3:215-220.
 
 
M

Magyar borház Kopengáhában
= Borászati Lapok (Budapest), Szőlőmívelési és borászati hetilap : LVIII. évfolyam,1926. január-december, 1-52. szám
 
Magyar menekültek levele Dánia miniszterelnökéhez
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 38(1987)4:24.
 
Mozgalom a magyar fiatalokért : A skandináv országok Munro beutazási engedélyét sürgetik
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 2.)14:4.
 
MÁRKUS Pál: Dán tornászok Budapesten. = Magyar lányok, (1934):93-?
 
MILHOFFER Sándor (1869-1945): A régi Dánia mezőgazdasága  = Magyar Gazda Könyvtára?, Kassa?, 1902

 

 

N


NAGY László Kálmán: Norvégia és Dánia kollaborációja 1940-1945.
= Klió : történettudományi szemlézőfolyóirat, 5(1996)3:
 
NEMES Erzsébet: Magyar könyvtárosok és könyvkereskedők Dániában
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 3(1994)2:44.
 
NOSZLOPY N. Miklós: Frottírpörkölt [pacalpörkölt]
= Mai nap (Budapest), 1996. július 7. - 17.
 
 
O

Országmelléklet. Északi kapcsolatok: Dánia, Finnország, Svédország
= Piac & Profit, 6(2002)1:26-28.
 
OSTERGARD, Uffe
„…kérdéseket kell feltennünk a múltnak” (Beszélgetés Uffe Ostergard dán történésszel) Az interjút készítette: Raáb Renáta. 
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:4. – p. 170.
 
Uffe Ostergard műveinek válogatott bibliográiája. = Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:4. – p. 179.

 

 

Ö


 

 

P


PEDERSEN, Klaus Carsten: Kisebbségi kérdések és a nemzetközi integráció: a dán példa
= Külpolitika, 3(1997)2:55-60.
 
PETERSEN, Friies Arne: A nemzeti intézmények alkalmazkodása a nemzetközi változásokhoz - a dán példa
= Külügyi Szemle, 4(2005)3-4:3-12.  
 
PÜNKÖSDIÁrpád: Mire számíthatok, doktor úr?  = Népszabadság, 1994. május 7. – 18.
Csényi Györgyné koppenhágai műtétje
 
 
R

RAÁB Renáta: A magyar szabadságharc a korabeli dán sajtóban. = Századok, 133(1999)6:1297-1333.
 
RAÁB Renáta: Szabadságharcunk és a dán közvélemény
= Aetas (történettudományi folyóirat), 16(2001)2:155-188. 
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
RAÁB Renáta: Osztrák kísérletek a dán-német kérdés megoldására 1848 nyarán.
= Világtörténet, 28(2006)tavasz-nyár:53-62.
 
RAÁB Renáta: Metternich dániai politikája.
= Világtörténet, 29(2007)ősz-tél:1-16.
 
RAÁB Renáta: Az 1848–49. évi magyarországi események schleswigi vonatkozásai osztrák és dán diplomáciai iratok tükrében.
= Századok, 142(2008)3:593-628.
 
RAVASZ István: Magyar csapatok Dániában. 1944-45.
= Új honvédségi szemle, 46(1992)6:42-44.
 

 

S


SÁRVÁRI Ágnes: Dániai útijelentés
= Levéltári szemle, 25(1975)2-3:579-595.
 
STORM Sarolta: A dániai magyarokról
= Honismeret, 26(1998)3:86.
 
SORENSEN, Soren Peder: Fegyvertelenül Dániában I. : magyar katonák sorsa a II. világháború utolsó szakaszában
= Honismeret, 35(2007)5:19-31.
 
SORENSEN, Soren Peder: Fegyvertelenül Dániában II. : magyar katonák sorsa a II. világháború utolsó szakaszában
= Honismeret, 35(2007)6:93-101.
 
SULYOK Vince: A szerelem és a dán nagyváros költője
= Korunk, 3(2000)1:44.
 
 
SZ

SZABÓ Lajos: A megyék szerepe Dánia közigazgatásában.
= Magyar Közigazgatás, 42. 1992. 12. 732-736.
 
SZEDŐ Antal: A Kopenhágai X. Nemzetközi Kerek Asztal értekezlet.
= Levéltári Szemle, 17. évf. 1967. 3. sz. – p. 593-607
 
SZŰCS László: A Dán Munkásmozgalmi Archívum és magyar vonatkozzásai.
= Tájékoztató a Magyar Szocialista Munkáspárt archívumai számára, (1985):34-36.
 
SZAKÁLY Sándor: Illésfalvi Péter: Egy tartalékos honvédtiszt háborúja. Dr. WoynarovichElek légvédelmi tüzér hadnagy
amatőrfotói Erdélytől Dániáig, 1940-1945
= Hadtörténelmi közlemények, 121(2008)3-4:808
 
 
T

Távol Dániától. [Karen Blixen]
= Természet, 2(1995)11:8.
 
TOMA László: Dániai tanulmányút tapasztalatai
= Hajtatás, korai termesztés, 15(1984)4:29-32.
 
 
U

Liv Ullman, az elsőfilmes. : Fiatal dán rendezők munkái a Szinbád moziban.

= Magyar Nemzet (A Magyar Nemzet kulturális melléklete: Budapesti Tavaszi Fesztivál), 1995 március 11. – p. II.     

 

Ungarn fik sin frihed druknet i et blodblad.  = Flensborg avis. 1986-11-05
Den ungarske opstand 1956  
 
UHL Antal: A katholicizmus multja és jelene Dániában
= Katolikus szemle, 47(1933)5:356-364.
 
 
 Ü

 

 

V


VÁRDAI Béla: Szunyogh Xav. Ferenc (ford.) : Jörgensen János: Dánia nagyasszonya. Budapest, Pallas-kiadás, 1924. 180 lap
= Katholikus szemle, 38(1924)3:185-187.
 
VARJÚ Elemér: Norsk Boglexikon 1643-1813. Beskrivende Katalog over Boger trykte i Norge fra Bogtrykkerkunstens Indforelse
til Adskillelsen fra Danmark. Af Hjalmar Pettersen, Universitets-Bibliothekar. I. Part. Christiania, Cammermeyers Boghandel. 1900. (Norvég könyvlexikon 1643-1813. A norvég nyomtatványok leíró jegyzéke a könyvnyomtatás behozatalától a Dániától való elszakadásig)
= Magyar könyvszemle, 8(1900)3:322.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
VÁRKONYI Nándor: Sajnovics János és Hell Miksa vardöi útja. = Életünk, (1968)2:79-87.
 
B. VARGA István: Nyolcvan magyar Dániában
= Környezetvédelem, 9(2001)2:16-19.
 
 
W

 

 

Z


ZAICZ Gábor: Dánia - Magyar szak- magyaroktatás Dániában
= Magyar nyelv külföldieknek, (1981)5:47-49.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
 
ZS

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

  

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.